Kvantová fyzika a filosofie v kostce

3. října 2010 v 20:01 | Petr Hawliczek "Hawelson" |  KVANTOVÁ FYZIKA A FILOSOFICKÉ OTÁZKY
Rozhodoval jsem se přes měsíc, zda tento článek vůbec napsat, původně to měly být 4 články zvlášť každý s vlastním tématem, avšak nakonec jsem se rozhodl všechny sloučit dohromady a pouze jednoduše popsat co jsem měl na mysli.
Za těch pár let, kdy se věnuji kvantové fyzice, jsem pochopil, že čím víc člověk ví, tím dokáže vytvořit více otázek. To pokračuje až do takové míry, kdy člověk může překročit určitou hranici a samotné informace ho můžou i zabít (bez nadsázky). Je důležité, aby člověk nespadl do králičí nory tak hluboko, kdy by už neměl sílu z ní vylézt zpět na svět.
Na začátek bych se chtěl omluvit za nesmyslnost názvu článku "kvantová fyzika a filosofie v kostce", když prostor a realita je natolik relativní, že stěží můžu mluvit o kostce, ale berme to třeba jako nějakou globální halucinaci, v tomto smyslu tento výraz stejně není prostorový, ale ve smyslu nějakého krátkého shrnutí.
Jako první bych zde chtěl zmínit otázky:
Jaká je pravda?
Co je to vlastně pravda?
Jaký je ve skutečnosti svět?
Co je smyslem života?
Co smysl vlastně je?
Je všechno už determinované a nemůžeme to změnit?
Tyto a podobné otázky si často pokládám. A snažil jsem se tyto otázky zodpovědět takovým způsobem, že jsem se díval na hmotu, jak se chová a podle toho jsem postupně chápal, jak probíhají menší a menší procesy, tak jsem chápal i jak probíhá celý proces, který chci pochopit. Bohužel jsem zjistil, že konec není u atomů, ani u kvarků, ale až u energie nesoucí určitou informaci. Pochopení chování této energie je jednoduše řečeno nepochopitelné. Jediná možnost, která však dává smysl, je že naše vědomí ovlivňuje tuto hmotu a to nejen na úrovní těla, ale i celého systému vytvořeného prostoru.
Otázka co je to vědomí? Zkuste se zamyslet, kde vlastně je vědomí. Kde vidíte to co je před vámi? Světelný odraz od předmětu putuje na sítnici vašeho oka, tam se zhmotní a interaguje jako foton (náhodnostně v závislosti na vlnové délce světla) a putuje jako elektrochemický impuls do mozku. Tam putuje skrz neurony. Ale kde putuje, kde je naše vědomí, kde vlastně ve skutečnosti "vidíme"? Kde teda jsme vlastně my? Kde je vědomí člověka, přece je nesmyslné, aby se pouhou interakcí neuronů (nějakých jednoduchých hradel, převedeno do elektronické řeči) vznikalo naše vědomí.
Tuto otázku jsem si pokládal už jako malý chlapec, kde ty informace ve skutečnosti putují. Proto možná lidé, kteří nemají tolik informací o těle a jeho funkci, jsou mnohem blíže pravdě a vědí, že není pouze tělo, ale je i "nějaká duše".
Tedy předpokládejme, že existuje "duše". Něco mimo "chaticky deterministické" chování veškeré hmoty. Tak jedině lze vysvětlit svobodnou vůli. Otázka tedy teď zní, jak mozek komunikuje s touto "duší"? Descartes a mnoho lidí v dřívějších dobách byli přesvědčeni, že komunikace probíhá skrz šišinku mozkovou. Podle wikipedie je šišinka (epifýza, corpus pineale) je malý nepárový orgán, součást mezimozku. Je to endokrinní žláza produkující hormon melatonin a pravděpodobně i trofický hormon (glomerulotrofin) a endogenní halucinogen DMT.
Obrázek šišinky, její umístění v mozku:
Umístění šišnky v mozku
Představa, jak proudí informace z celého mozku do šišinky:
Putování informací do šišinky
Co je zajímavé, že šišinka reaguje na světelné záření, nejvíce na vlnovou délku 484nm, což odpovídá světle modré barvě. Proto se kdysi myslelo, že šišinka sloužila jako třetí oko a že kdysi mělo opravdu funkci oka. Avšak v mnohých kulturách byla šišinka mozková považována jako sídlo ducha.
Co na to říká kvantová fyzika? Kvantová fyzika ve své nejhlubší podstatě říká, že vše, co vnímáme, je pouze energie uzavřená určitou informací. Čili celý náš svět je informace (spousta informací) pomocí energie uzavřených do toho, co vnímáme jako hmotu. Ale je to pouze iluze, protože naše vědomí vše vnímá pouze jako energie (zrak, sluch, čich, hmat a chuť, to všechno jsou pouze elektrochemické impulsy vstupující do našeho mozku, čili energie).
Teď si zkusme představit, jak vypadá takový vesmír. Je to vlastně něco jako obracený počítač. Počítač uchovává informace ve hmotě, a proč by to nemohlo být naopak? Proč by v informaci nemohla být uložená hmota. Podle všeho to vypadá tak, že náš vesmír je pouze souhrn informací uložených v "univerzálním informačním poli", já jsem toto pole nazýval v dřívějších článcích jako "knihovnu všeho" nebo "knihovnu všeho vědění", dále budu používat slovo matice (z matematického hlediska tento název nejlépe odpovídá).
Otázka je, co všechno tato obrovská matice obsahuje? Obsahuje pouze informace o veškeré "hmotě" v našem vesmíru, nebo zahrnuje i vědomí člověka, jako určitou jeho proměnnou, nebo zahrnuje i Boha? Nebo Bůh je celá ta matice? A zásadní otázka, je v té matici uložen i čas jako informace - je v bezčasovém prostředí? Pokud je v bezčasovém prostředí, je to tedy pouze neproměnná matice obsahující náš čas jako informaci a vše co je v ní uloženo by determinovalo vše kolem nás a tedy i nás, nešlo by změnit to co se děje. Toto vysvětlení je nejpravděpodobnější. Ale proč tedy máme vědomí takové, že si uvědomujeme sami sebe a máme pocit, že dokážeme něco změnit? Přece za celou dobu rozvoje kvantové fyziky se potvrzovalo, že budoucnost nelze určit a že právě to nám umožňuje svobodnou vůli, když kvantoví fyzikové se většinou těmto tématům vyhýbají a spíše se věnují praktickému využití kvantové fyziky, toto spadá spíše už do filosofie, od toho jsou filosofové placení a fyzici bití po uších.
Tedy pokud připustíme svobodnou vůli a neurčitost budoucnosti, tak ta obrovská matice musí být v čase proměnná. Klasický čas, který měříme na hodinách, to však pravděpodobně nebude, protože tu matici ovlivňujeme skrz naše vědomí. Tu matici však ovlivňují všechna vědomí uzavřená v tomto "světě". Takže čas tam hraje roli při vzájemné interakci, pokud s někým mluvíme v přítomném čase, tak si navzájem předáváme informace a ty se zapisují nebo přepisují v části matice, která náleží nám, plus ovlivňujeme ještě matici jako celek.
Jak ale můžeme ovlivňovat matici jako celek? To popisuji ve svém článku Teorie vzniku světa s nekonečnými možnostmi kvantové mechaniky. Takto jsme si vlastně mohli vytvořit celou tuto matici vytvářející vše, co teď vnímáme, se zákony ze kterých se už nemůžeme vymanit.
Obrázek, kdy mozek komunikuje s "univerzálním informačním polem":
Komunikace mozku s UIP
Proč by tohle ale naši "předci" dělali? Zkuste se zamyslet nad tím, co nikdy nemůže zažít boháč? Takový boháč že může mít opravdu všechno, boháč, který má takovou moc, že může všechno, pouhou myšlenkou. Takový boháč nemůže nikdy zažít jaké je to být chudý. Může své bohatství sice odhodit, když může všechno, ale to už pak není boháč. Boháč pocit chudoby nezažije. A možná proto naši předci vyvinuli takovouto matici, kde člověk nemůže vše a je omezován ostatními vědomími. A ti naši předkové, to jsme teď my, teď zažíváme chudobu, teď zažíváme to, co to znamená nemoci všechno. To ale jen k jedné z teorií vzniku světa pomocí kvantové fyziky. Vraťme se však k tomu jak vypadá ta obrovská matice informací.
Tedy existuje nějaké "univerzální informační pole" (dále jen UIP), což je soubor dat o všem. To UIP vytváří nás a my jsme ono. Tedy jak vidíte na obrázku výše "Obrázek, kdy mozek komunikuje s "univerzálním informačním polem", takto informace neopouštějí mozek a neputují "někde" kde je nějaký přijímač a tam je teprve UIP. Celý mozek včetně šišinky a vlastně celý náš vesmír je to UIP, je to informace udržovaná energií.
Ale důvod, proč píšu tenhle článek, je protože vás chci seznámit s jiným článkem, který přepsala Monika Juračková z knížky "Psychokinetické jevy - Kinetická energie duševna a působení duševna na hmotu" autora Ing. Jaromír Kapinuse. Původně jsem chtěl tento článek přepsat, ale myslím si, že by zde měl být umístěn v jeho originalitě. Líbí se mi hlavně myšlenka částic mentionu a psychonu. Právě tyto částice mají určitou klidovou hmotnost a tedy i energii a právě tato energie může sloužit k přepisování informací v UIP.


Originál článku:

Hmota, energie a život ve vesmíru
Kdo si myslí, že dřevo nebo kámen jsou solidní skutečné objekty, mýlí se. Ve skutečnosti jsou hmotné předměty nepředstavitelný systém sestávající se z ničeho, z hmoty, která byla vytvořena ze zcela nehmatatelného vlnění. Zákony pravděpodobnosti se rozhodují v subatomárním rozsahu. Tyto zákony jsou odpovědné za to, že voda teče, že hvězdy svítí a za další jevy, které vnímáme a prakticky používáme.
V druhé polovině 20. století představili vědci Boyle, Bondi a Gold model stacionárního universa. Tento koncept věčného kosmu, se stále stejnou strukturou a hustotou hmoty, však obchází problém ředění hmoty, který nastává ve vesmíru při rozpínání nepřetržitým získáváním nové hmoty, například infračástic neutrin.
V roce 1975 přišli vědci Boyle a Narlikar s teorií masového pole, které určuje hmotu každého atomu. Podle těchto vědců by se kosmos sestával z početných univerzí (pozn.: universum - kosmos, vesmír, veškerenstvo). Mnohé z nich mají kladnou a jiné zápornou hmotou, kde se částice pohybují nesvětelnou rychlostí opačným směrem. Čas u negativních probíhá z budoucnosti do minulosti. Tato antimaterie v byla před lety objevena v Ženevě a izolována vědci.
Žijeme v kosmu, kde částice vznikají "z ničeho" a tam se také vracejí (Jev vakuové fluktuace).
Jsme obklopeni záhadami, k nimž směřuje náš pohled. Zde se naskytují paralelní výpočty západní kvantové fyziky a východní mystiky. Možná, že závisí naše přežití naší civilizace na jednotě a harmonii s přírodou.
Věci se materializují z "ničeho", což fyzikálně řečeno nesmí být- a prorazí s velkou energií naše čtyřdinenzionální seskupení a prostoru. Hmota je výšedimenzionálního původu. Poté co snížíme hmotě dimenzionálnosti a frekvence kmitů infračástic, které tvoří energické pole, zaujme pole různé formy. V 19. stol. anglický fyzik Michael Faraday věřil, že hmota je jen zhuštěné energické pole.
Život se představuje jako oduševnělá, oživená organická hmota, která je vědomím řízena podle předurčení osudu. Niels Bohr a jeho představy: ,Fyzikální částice, např. fotony a elektrony se ponejvíce nedají popsat v měřitelných veličinách a existují výlučně v hyperprostoru. Fyzikální částice existují teprve měřícím procesem.
Vládnou fluktuace, výboje energie, "díry" a chaos.
Kdyby bylo možné se napojit na vakuum, byla by k dispozici obrovská energie až po explozi v univerzu.
Gravitační síla je jedinou silou mezi tělesy ve vesmíru. Biomolekuly a krystalické struktury živých buněk mají schopnost vytvářet a detekovat gravitační pole- biogravitace. Bez jejího působení v jádrech atomů molekul živých organismů, by ve vesmíru nemohlo dojít ke vzniku živých bytostí.
Vesmír je vyplněn hlavně zářením těchto infračástic- gravitonů, neutrin a fotonů, které jsou složkami fundanentálního záření vesmíru. Neutriny jsou v kosmu dosti důležité, jsou obsaženy v procesech na slunci i v každém atomu bez elektrického náboje.
Gravitony postupují jako mentiony hmotou a vytváří v ní gravitační pole. I živé organismy mají své biogravitační pole. Mentiony musí být obsažené ve vakuovém metameru stejně jako např. neutriny. Mentiony- infračástice, spojuje člověka zpětnovazebně s vesmírem, taktéž vesmír působí na člověka a člověk působí na vesmír. Je to skupenství živých a neživých infračástic, z nichžvše, co na světě známe, vzniká za určitých podmínek a rodí se pohybem.
Které částice považujeme za živé a které za neživé? Dosud není přesně určeno, co je život. Víme, že organismy obsahují ve své podstatě i prvky a částice neživé, anorganické, jejíchž typickým představitelem je elektron. Mezi živým a neživým není pevná hranice, víme jen, že živé částice mají všechny vlastnosti částic neživých a některé další, které je od neživých odlišují. Podle kvality záření- u živých organismů aura, u neživých korona- můžeme odlišit stupně životnosti.
Podle Heisenbergova vznikání a zanikání částic, můžeme považovat každou látku za více či méně živou. Záleží jen na podmínkách prostředí. Mentiony zařadíme mezi infračástice mezi infračástice s nejvyšší možnou životností ve vesmíru.Neživé mentiony nazýváme tachyony, které se též pohybují nesvětelnou rychlostí. Vznik života za přispění tachyonů může nastat jen tehdy, jakmile se tachyony rodí v jádrech nukleonů, obsažených v lidském mozku, např. kyslíku nebo uhlíku. Částice projevující největší životnost jsou již zmíněné mentiony, fyzikální objekty, mající hmotnost a energii.
Psychony a mentiony jako živé částice, se rodí v mozku člověka psychickým vzruchem. Mentiony emitují z mozku, stejně jako produkt gravitonové interakce, neživé částice tachyony. Rodištěm tachyonů je také mozek člověka. Realizují se v živém infrasvětě lidského mozku a vylétají z mozku nesvětelnou rychlostí. Živý lidský mozek je nejvýše organizovanou hmotou ve vesmíru. Je možné, že tachyony jako produkt inteligentní interakce se mohou při interakci s hmotnými částicemi chovat podle vůle člověka, což znamená, že vůči gravitonům, které drží těleso pohromadě, jsou odpovědny za rovnovážný stav tělesa a umožňují telekinezi prostřednictvím antigravitace a dematerializace, tj. umožňují rozpad pevného tělesa na částice z nichž těleso vzniklo.
Při shluku mentionů je materiální objekt, který gravitony drží pohromadě, mentální energií senzibilů odpuzován a nastávají účinky mechanické, tepelné, elektrické atd.
Úvaha o lpění
Lpění pramení z pocitů odloučenosti od zdrojů štěstí a z toho pramení nutkavá potřeba je vlastnit. Ulpíváme nejen na materiálních hodnotách jako jsou peníze, majetek, ale i na lidech. Vyžadujeme od lidí kolem sebe víc než bychom měli očekávat, partnery zotročujeme, od dětí si vynucujeme oddanost, poslušnost, atd. Můžeme lpět i na jiných hodnotách jako například životní filosofie či zdraví, sláva a moc. Lpění nám bere svobodu, omezuje naše konání a zatemňuje naši mysl. Pokud lpíme na čemkoli, blokujeme harmonický tok životní energie v našem těle. Energie neproudí volně, ale někde se musí shromažďovat a vytváří blok. Může vznikat i nedostatek, zde vzniká nerovnováha. Lpění rovná se úzkost, což může způsobit i nemoc.
Mentální čas
Můžeme říci, že mentální čas, je čas, ve kterém probíhají mentální pochody (práce mozku) vyvolané lidmi. Když dostaneme příkaz k práci, neběží mentální čas rovnoměrně. V době vydání příkazu je čas nulový, pak se zrychluje do maxima a pak opět klesá na nulovou hodnotu. Celková hodnota je měřitelná v lidském čase, ale práce v mentálním čase je nesoustavná, protože je dělená v energických blocích. Při naplnění každého bloku energií se posune mentální čas. Nikdy průběh mentálního času není souvislý.
Příklad pro pochopení mentálního času: Vyřizování žádosti na úřadě.
Energický blok
Lidský čas
Mentální čas
1.
Podání
1 den
1 hod
2.
Poznání problému
9 dní
7 hod
3.
Nalezení problému
4 dny
1 hod
4.
Zvážení důvodu
žádosti vyřízení
6 dní
14hod
5.
Vyřízení žádosti
1 den
1 hod
Celkem
21 dní
Lidský čas ubíhá ve dnech a čas myšlení v mentálních jednotkách. Je dobré vědět, že člověk v dobré kondici myslí denně cca 9 hodin tj. 9 mentálních jednotek. Z toho lze odvodit, že jeden den je 24 mentálních jednotek.
Mentální jednotky ubíhají nestejnou rychlostí, i když čas běží stejně rychle, protože mozek nepracuje stále stejně intenzivně a aby uběhla jednotka, musí se naplnit energický blok.
Energie vyzařované při práci organismu:
1. energie vyzařovaná teplem organismu do chladného prostoru
2. energie vyzařovaná mozkem při jeho normální činnosti
3. energie vyzařovaná nervovou soustavou organismu
4. energie vyzařovaná mozkem při myšlení
Původ energií:
1. Ve spalovacích procesech.
2. V používání tepelné energie rozvodem krví.
3. V reakci organismu na vyvolaný vjem, tj. myšlení. Využívá tepelné energie, která mení frekvence a délku vlny.
4.Vyzařuje produkty vznikající myšlením mozku. Z reakce mentionů a psychonů.
MENTIONY- latentní energie vyzařovaná nervovou soustavou
PSYCHONY- polarizovaná energie vytvořená mozkem při jeho práci
Mentální teorie (psychony a mentiony)
Základem psychoenergetiky je mentální teorie, jejíž součástí je představa psychonu a mentionu. Psychon existuje pouze v mozku člověka a analogií s částicemi neživého světa hraje podobnou roli jako elektron, mention může existovat i mimo mozek a má podobné vlastnosti jako foton, lépe řečeno hraje roli fotonu, má nenulovou klidovou hmotu, ale vlastnosti daleko složitější než foton. Základním kvalitativním kriteriem fotonu je vlnová délka.
Mentiony charakterizuje klidová hmotnost moM=9,20x10-37kg a doba života, která je závislá na rychlosti pohybu.
Časoprostorové vlastnosti psychonu a mentionu vyjádřené pomocí hmotných či energetických složek a jejich uspořádanosti odpovídají jejich živé materiální informaci, která poskytuje možnost zcela nových pohledů na význam a pojetí času. Je třeba chápat, že reprezentantem takovéto informace není samotný mention, ale jejich uspořádané shluky.
Mentální energie
Dalo by se říci, že lidé začnou myslet, ža tehdy, když jsou ohroženi a chtějí hrozbě předejít. Myšlením vysílá mozek mentiony, které se psychoenergeticky projeví jako vložení u obmyšleného. Není to skutečný energostimulační generátor, ale projev působení částice je shodný. Pozměňuje informaci (energii) pro mozek. Síla vložení je dána silou myšlení. Myšlenka se dá vrátit tvůrci, ale šem musíme přeprogramovat či zničit.
Mentiony takto produkované mohou způsobovat buzení zvyšováním tlaku krve, jako součást obranného reflexu organismu. Mentiony si k nám najdou cestu a začnou působit na Centrální mozkové řídící centrum.
Signál z mozkového centra zvýší krevní tlak a to nás vzbudí. Zrušit účinek můžeme odesláním mentionů mozku, který je vytvořil. Tím se zruší cesta a nemusíme být dlouho vzhůru.
Další důležitá vlastnost mentionů je nosná součást orfického pole (např. chytré sojky v Anglii, …).
Mentální Zralost organismu
Mentální zralost nastane tehdy, kdy lidský organismus přestane přijímat nové vědění a poprvé nahradí myšlení podvědomým věděním a emocemi. Od té doby se mozek snaží nemyslet.
Poté co organismus zruší práci mozku - přestane se učit, nastala mentální zralost.
Člověk je mentálně zralý (dospělý), podle lidských měřítek, když nedokáže přijmout jiné, další vědění.
 

9 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (872)
Zobrazit starší komentáře

801 Ronaldoreld Ronaldoreld | E-mail | Web | 30. června 2018 v 16:42 | Reagovat

<a href=https://sldn50.com/sildenafil-orion-50-mg/>sildenafil orion 100 mg pris</a> - sildenafil 50 dosis, sildenafil orion 100 mg hinta.

802 online pharmacy online pharmacy | E-mail | Web | 2. července 2018 v 2:00 | Reagovat

most common arthritis all types of allergies
<a href=http://canadian-drugstore.us.org>canadian pharmacy</a>
asma in english all about asthma
<a href="http://onlinedrugstore.us.org">canada pharmacy</a>

803 Anthonysen Anthonysen | E-mail | Web | 5. července 2018 v 0:47 | Reagovat

<a href=http://hydra2web.bz/>hydra магазин</a> - hydra ссылка, hydra зеркала

804 canadian drugstore canadian drugstore | E-mail | Web | 9. července 2018 v 0:39 | Reagovat

arthritis prevention and treatment cure for hair loss
<a href=http://canadian-drugstore.us.org>canadian pharmacies</a>
cure for what are the asthma symptoms
<a href="http://canadian-drugstore.us.org">canadian pharmacies</a>

805 kristencx1 kristencx1 | E-mail | Web | 9. července 2018 v 5:15 | Reagovat

Fresh domestic page as throw:
http://maricela.blogs.telrock.org

806 Francisruide Francisruide | E-mail | 10. července 2018 v 1:52 | Reagovat

Оказываем услуги по сбору любой информации по интернет.
Соберем все: информацию, ссылки, статьи, контакты клиентов
или поставщиков итд
Выполним любые Ваши поручения по сбору информации в интернет
Узнайте подробнее о наших возможностях
по email: dimagurin491@gmail.com

807 wesleytv18 wesleytv18 | E-mail | Web | 12. července 2018 v 19:58 | Reagovat

Modern net programme:
http://patrica.web1.telrock.net

808 online pharmacy online pharmacy | E-mail | Web | 14. července 2018 v 0:59 | Reagovat

natural remedies for arthritis vitamins for thinning hair
<a href=http://canadian-drugstore.us.org>canadian pharmacies</a>
how to stop losing hair asthma is characterized by
<a href="http://onlinedrugstore.us.org">canadian pharmacy</a>

809 JamesFug JamesFug | E-mail | Web | 15. července 2018 v 4:23 | Reagovat

неплохой вебсайт http://meduzarc.cc/

810 Chesterdix Chesterdix | E-mail | Web | 17. července 2018 v 13:41 | Reagovat

Should you rewind to question that helps inform you whether or not you require trauma insurance, 渉ow might your family budget manage if you were to lower your wages for the considerable stretch of time?滷or the majority of folk in that stage of life, the result could be that it could affect it pretty terribly and that a lump sum paid for trauma insurance would certainly take the money strain away and also allow the whole household focus on the personalized side of the shock.1 percent last month, down from October's 6. 4. ANKARA, Sept. 5. Scarves and sweaters with different textures and stylish knitting have picked up this season. However we know that may some companies offer Cheap Car Insurance but problem is that how you can find the cheap rate companies because it is difficult to search the many companies due to short time. In 2003 the number was only 1, <a href=http://www.cheapwholesalenflnikejerseys.us.com/>Wholesale NFL Jerseys</a>,574, and it’s still decreasing year by year,” Wang points out. I hope you will join the best company so that you not feel the tension but get the insurance policy. By this time,<a href=http://www.cheapwholesalenflnikejerseys.us.com/>Cheap Jerseys</a>, if a couple have been working with a economic strategy for a some time, they may also have managed to obtain higher equity in their residence and bring down their financial debt quantities.Zhang Yi, 39 was named best actor for his performance in director Cao Baoping’s “Cock and Bull.<a href=http://www.cheapwholesalenflnikejerseys.us.com/>Wholesale Jerseys</a>.Investment in property development rose 7.<br>Visit my site:http://www.cheapwholesalenflnikejerseys.us.com/

811 DennisBap DennisBap | E-mail | Web | 23. července 2018 v 5:41 | Reagovat

m local time (0600 GMT).?Dont force a child to finish all the food on hisher plate.Terrorism poses a direct threat to all countries and all people, regardless of their ethnic background, <a href=http://www.cheapnfljerseyschinashop.com/>Cheap NFL Jerseys China</a>, religion or belief,<a href=http://www.cheapnfljerseyschinashop.com/>Wholesale Jerseys Online</a>, MEP's said.<a href=http://www.cheapnfljerseyschinashop.com/>Cheap NFL Jerseys</a>.The Syrian Foreign Ministry said France and other Western powersare aiming to derail the upcoming Sochi talks by restirring theissue of Syrian chemical weapons.To lift growth through export and consumption seems difficult in the near term as the demand of the country's commodities export products remains subdued and inflation remain high ahead of Islamic holy fasting month of Ramadhan that falls at mid of next month, during which the demand of food and clothes regularly hikes in the country. So that there is a concern (of the lender) that people are reluctant to keep rupiah should its value be persistently eroded by inflation. Then try to build your content reflect that.To lift growth through export and consumption seems difficult in the near term as the demand of the country's commodities export products remains subdued and inflation remain high ahead of Islamic holy fasting month of Ramadhan that falls at mid of next month, during which the demand of food and clothes regularly hikes in the country. Grandpa can not recall specifically what he explained verbatim but it rather a lot went like this.The National Union of Journalists of the Philippines condemned the coldblooded killing of Balcoba, saying the victim is the 174th journalist slain in the line of duty since 1986 and the 34th under the watch of President Benigno Aquino.Senior Iranian officials have hailed the agreement as a step to refashion the country's relations with the world.3 actor barter paying $12.<br>Visit my site:http://www.cheapnfljerseyschinashop.com/

812 fhgevage fhgevage | E-mail | Web | 24. července 2018 v 3:11 | Reagovat

tadalafil tablets <a href="http://drcialonlinedkb.com/#">cialis daily</a> cialis generic <a href=http://drcialonlinedkb.com/#>buy cialis without prescription</a>

813 Robertmow Robertmow | E-mail | Web | 31. července 2018 v 13:38 | Reagovat

http://www.arspas.ru/forum/view_profile.php?UID=94347

Установим Вам декоративные железобетонные заборы что будут служить вам 30 лет а то и более. Все процессы можем выполнить самостоятельно без дополнительных переплат и потерянного времени. После подписания заказа новый забор будет установлен у вас уже через 15 дней. Без новых взносов и скрытых платежей, что обсудили - цена будет той же. Такие обязательства обеспечиваю опытом деятельности с 2007 года, с данного периода мы лишь развиваемся благодаря положительным рекомендациям наших покупателей.

814 RobertErype RobertErype | E-mail | Web | 2. srpna 2018 v 11:46 | Reagovat

beautiful web site <a href=https://ccfullzshop.com>online cc shop</a>

815 byhMycle byhMycle | E-mail | Web | 4. srpna 2018 v 23:10 | Reagovat

viagra india <a href="http://www.bitcapblog.com/">brand viagra</a> brand viagra <a href="http://www.bitcapblog.com/">viagra</a>

816 Frankneabs Frankneabs | E-mail | Web | 9. srpna 2018 v 2:37 | Reagovat

<a href=https://hydrashop.biz/>hydra зеркала ссылки</a> - гидра через тор, почему не заходит на сайт гидра

817 sildenafil sildenafil | E-mail | Web | 11. srpna 2018 v 1:42 | Reagovat

what can cause hair loss in men gi signs
<a href=http://thegenericviagra.org/# >generic viagra</a>
diseases of the gi tract what is gastrointestinal illness
<a href="http://thegenericviagra.org/#">sildenafil</a>

818 Emitori Emitori | E-mail | Web | 14. srpna 2018 v 23:43 | Reagovat

Visitors to Destiny room can find many questionnaires woman Jada of any age and nationality performing body rub massage in the city Manhattan.

Girls Angelina are able not only to give pleasure in this way, but also to the strong semi-gentlemen. Girls Nicole perform body work a massage that will produce a gentleman a vivid impression.
Prices for nuru massage depends on qualification Girls and the skills that she possesses. Before making a choice, carefully study the prices for services and customer feedback about the work of one or another masseur specialist. We are sure that the search for a real professional masseur will be crowned with success and you will be satisfied with the quality of our services. Ladies Hannah are skilled workers in their field and they will help you relax after a hard day.

We have a massage parlour NJ.  - <a href=https://escort-service.massage-ny.com>massage escort service</a>

819 AngeloTef AngeloTef | E-mail | 19. srpna 2018 v 6:34 | Reagovat

PTHC FORUM

Pre-eminent CP Shortclip 2018 Restricted Whip-round

http://vvv.unoforum.pro/?0-0

Advanced in years files 2000-2017SELL-OUT Vainglorious Anthology Uncut 1201-1500 Files Sequestered showing !!! UNBUTTON !!!!!

Siberian Mouse Whip-round

Extended representing Modelkids Dvd 1 - 44 Cloistered showing

Hanker after Anal Series 1 - 25 Shrouded showing !!!

https://qil.su/OYaoqM

Perturb a discrete's essence excuse subsidize perquisites of Pic Dvd 1 - 50 Vernissage !!! PREVAILING UNOCCUPIED !!!!!

820 DennisBap DennisBap | E-mail | Web | 20. srpna 2018 v 14:30 | Reagovat

Anything it is that you’re promoting, make sure your blog page is based on in what way or manner your reader can limit trouble or attain comfort. The substance of unexpected emergencyshelters is this kind of that it is resistant to corrosion and chemical resistant enabling the shelter to last for a fairly very long time.3 (Gingerbread) preinstalled on the phone, a person will exceed the efficiency their processor features to offer you. <a href=http://www.cheapnfljerseyssports.us.com/>Wholesale Jerseys From China</a>.<a href=http://www.cheapnfljerseyssports.us.com/>Wholesale NFL Jerseys China</a>. It is a handheld telescope which has been manufactured by the experts of Jomira. You are able to simply use the team blog site and customize it to your own stipulations, and use that as your blog platform. The initial model of those dispensers will make these individuals straightforward to end up positioned just a smallish location.There is ambient lights in unexpected emergencyshelters because of to the material made for the really identical goal.When you go and look at the sports car you need to look at the car very closely, I think it's always best to bring someone who knows a lot about cars and if you don't know anybody pay someone to check it over first. Why gamble with ppc only to “throw” your money down the drain? If you’re new to internet marketing at all, that’s an quick manner to lose your business fast.<a href=http://www.cheapnfljerseyssports.us.com/>Cheap NFL Jerseys Wholesale</a>. people who make dollars for you! The business calls this spillover. Either of these sites will post your blog post permalink to approximately 40 different social networking sites with the click of a button.S.<br>Visit my site??http://www.cheapnfljerseyssports.us.com/

821 GeorgeBam GeorgeBam | E-mail | Web | 24. srpna 2018 v 4:45 | Reagovat

<a href=https://en.danielnotcake.com/wedding>wedding photographer</a> - photographer in israel price, lovestory photographer israel

822 Thomasaffit Thomasaffit | E-mail | Web | 27. srpna 2018 v 5:21 | Reagovat

PTHC FORUM

Vanquish CP Shortclip 2018 Aristocratic Omnium gatherum

http://vvv.unoforum.pro/?0-0

Pass‚ files 2000-2017CONK Classy Solicitation Crowded 1201-1500 Files Vernissage !!! UNPROVOKED !!!!!

Siberian Mouse Garnering

Pine in place of of the glean of Modelkids Dvd 1 - 44 Start

Seeking Anal Series 1 - 25 Vernissage !!!

Hanker championing after Pic Dvd 1 - 50 Proceed showing !!! UNCONSTRAINED !!!!!

823 NathanPeD NathanPeD | E-mail | 29. srpna 2018 v 17:49 | Reagovat

PTHC FORUM

In the most meet insulting decrement CP Shortclip 2018 Clannish Gleaning

http://vvv.unoforum.pro/?0-0

http://l2u.su/q9d

l2u.su/q9d

Ageing files 2000-2017CASTLE IN THE FEELING UP Limited Heaping up Crammed 1201-1500 Files Vernissage

Siberian Mouse Assemblage

Birdbrain a hankering for the benefit of Modelkids Dvd 1 - 44 Split as disrespectful showing

Representing Anal Series 1 - 25 Lease !!!

Crave Pic Dvd 1 - 50 Release showing !!!

824 usps tracking usps tracking | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 11:17 | Reagovat

Great article and interesting, thank you for sharing.

825 clubEmitori clubEmitori | E-mail | Web | 4. září 2018 v 22:18 | Reagovat

In studio Workshop  aromatic massage girls can do sensual Bamboo Erotic Massage.
Our girls  quite  qualified in order to with time session tantric massage you experienced yourself easy and simple perfectly and were ready to inconceivable sensual actions.   The salon body to body waiting find out one of the kinds massage techniques, is what we do. The amazing girls our the spa will give you an unforgettable experience. The spa salon is a place of rest and relaxation.
Our salon  in Empire City  we can offer wonderful rooms with  comfortable interior. Data premises promote  to stay with you not attracting the attention of other customers.
Long-haired ladys will make you Tibetan KuNye Massage and nude massage, you can right to choose several types massage on your discretion. Success  implementation of massage with stones composed, in order that, in home you received from him pleasurebliss.
Affectionate touch beautiful masseuse girls there will be a flow on your body, dipping in abyss  immense the ocean bliss. In the unhurried slip, donating your body kisses, girl envelops the warmth of one's body. Personally you be able to be surprised by that, which sea enjoyment you can know fromerotic massage in NY

Our showroom works in Midtown West. Specialists Vanessa <a href=https://massage-manhattan-club.com/>massage studio</a>

826 Content Spinning Content Spinning | E-mail | Web | 6. září 2018 v 16:13 | Reagovat

Le spinning de contenus autorise l'automatisation génération de textes uniques facilement. cette méthode consiste à paraphraser du texte déjà existant, permettant de gagner du temps efficacement. Il existe plusieurs logiciels et outils de spinning mais aucun ne permet de faire du texte de qualité sans perdre trop d'implication. Avec Content-spinning. fr, vous pouvez enfin automatiser la réalisation de vos master-spins !

827 CharlesTup CharlesTup | E-mail | Web | 8. září 2018 v 1:58 | Reagovat

<a href=http://www.biznesinfo.ru/articles/5389.html>зрение коррекция</a> - профилактика катаракты, катаракта симптомы

828 cheap 50mg viagra cheap 50mg viagra | E-mail | Web | 8. září 2018 v 14:30 | Reagovat

These all YouTube gaming video lessons are actually in pleasant quality, I watched out all these along by my friends.

829 Phillipentes Phillipentes | E-mail | Web | 9. září 2018 v 2:06 | Reagovat

<a href=http://pornjam.ga/info/i/7><img src="http://pornjam.ga/pr/images/1.jpg"></a>

<a href=http://pornjam.ga/info/i/7>знакомства без регистрации с телефонами с фото</a>

Онлайн сообщество знакомств с целью интимных встреч. лучшие встречи с противоположным полом для XXX у тебя городе. Заходи - тебе понравится!

знакомства для взрослых за 40, приложения для знакомств, знакомства в калининграде, beboo знакомства, табор ру сайт знакомств вход, чат знакомств без, знакомства в петербурге, знакомства с парами, знакомства для взрослых без регистрации 40, знакомства для взрослых женщин за 40, сайт гей знакомств, сайт знакомств без телефона, знакомства спб без, знакомства нея, бесплатное знакомства tabor, чат знакомств регистрация, сайт знакомств датинг, двое сайт знакомств, круг знакомств, женщины за 40 знакомства без регистрации фото, знакомства 60 лет, знакомства в тюмени, майл знакомства мобильная версия, чат знакомств без регистрации, знакомство с новосибирском, табор ру сайт знакомств моя страница вход, фото взрослые женщины за 40 знакомства, знакомства логин, знакомства фото и телефоном бесплатно, знакомства для замужних, tabor ru бесплатные знакомства, знакомства старая, знакомства бесплатно фото женщин за 40, сайт знакомств волгоград, сайт знакомств страна знакомств, знакомства в чебоксарах, опен сайт знакомств, 1 класс знакомство, народные знакомства, знакомства в красноярске без, tabor знакомства вход, знакомства с иностранцами бесплатно, знакомства для взрослых без регистрации бесплатно 40

830 rosalindauw60 rosalindauw60 | E-mail | Web | 9. září 2018 v 2:53 | Reagovat

New home bellhop after throw:
http://hot.private.babes.xblog.in

831 Gerardspict Gerardspict | E-mail | Web | 11. září 2018 v 17:42 | Reagovat
832 Markanape Markanape | E-mail | Web | 12. září 2018 v 21:21 | Reagovat

farmacie online affidabili viagra side
<a href="http://viagrafanlux.com">natural viagra</a>
viagra sildenafil citrate online
<a href=http://fanluxviagra.com#cheap+viagra+100mg>natural viagra</a>

833 Markanape Markanape | E-mail | Web | 13. září 2018 v 14:36 | Reagovat

viagra prices 2016 buick
<a href="http://viagrafanlux.com">viagra without a doctor prescription</a>
buy viagra over the counter in bangkok
<a href=http://fanluxviagra.com#cheap+50+mg+viagra>buy viagra online</a>

834 viagra 100mg viagra 100mg | E-mail | Web | 13. září 2018 v 16:03 | Reagovat

I visit day-to-day a few blogs and information sites to read posts, but this webpage gives feature based writing.

835 Markanape Markanape | E-mail | Web | 13. září 2018 v 16:10 | Reagovat

female viagra for women 2013
<a href="http://viagrafanlux.com">sildenafil 100 mg</a>
viagra 100mg too much
<a href=http://fanluxviagra.com#buy+viagra+50+mg>generic viagra available</a>

836 sildenafil 100 mg sildenafil 100 mg | E-mail | Web | 13. září 2018 v 19:25 | Reagovat

Can any one tell me that is there any on the internet classes for Search engine optimization, as I desire to learn more on the topic of Web optimization.

837 viagra prices viagra prices | E-mail | Web | 13. září 2018 v 19:51 | Reagovat

All right I am also in hunt of Flash tutorials, because I would like to learn more regarding flash, thus if you have please post it here.

838 viagra online viagra online | E-mail | Web | 13. září 2018 v 20:19 | Reagovat

This piece of writing concerning how to embed a YouTube video code is genuinely helpful in support of new internet access viewers. Pleasant work, keep it up.

839 viagra uk viagra uk | E-mail | Web | 13. září 2018 v 21:29 | Reagovat

Post writing is also a fun, if you know afterward you can write if not it is complicated to write.

840 viagra pill viagra pill | E-mail | Web | 14. září 2018 v 2:16 | Reagovat

If you are going for best contents like myself, just pay a quick visit this site all the time since it offers quality contents, thanks

841 viagra cost viagra cost | E-mail | Web | 14. září 2018 v 5:07 | Reagovat

It’s an awesome article in favor of all the internet people; they will obtain advantage from it I am sure.

842 Markanape Markanape | E-mail | Web | 14. září 2018 v 11:50 | Reagovat

comprar viagra online generico de protopic
<a href="http://viagrafanlux.com">women viagra</a>
viagra sales figures 2011 nfl
<a href=http://viagrafanlux.com#prezzo+viagra+100+mg>viagra 100mg</a>

843 buy viagra online buy viagra online | E-mail | Web | 14. září 2018 v 13:21 | Reagovat

I am truly keen of reading content concerning building up new website, or even concerning Search engine marketing.

844 100 mg viagra lowest price 100 mg viagra lowest price | E-mail | Web | 14. září 2018 v 15:21 | Reagovat

Hi there friends, I am for a second time at this place, and reading this piece of writing related to SEO, its also a pleasant piece of writing, thus keep it up.

845 Markanape Markanape | E-mail | Web | 14. září 2018 v 15:59 | Reagovat

viagra pfizer online australia visa
<a href="http://viagrafanlux.com">viagra substitute</a>
buy herbal viagra online uk suppliers
<a href=http://fanluxviagra.com#viagra+coupon>natural viagra</a>

846 female viagra female viagra | E-mail | Web | 14. září 2018 v 20:00 | Reagovat

This web site is containing a pleasant information of funny YouTube video lessons, I liked it a lot.

847 viagra natural viagra natural | E-mail | Web | 14. září 2018 v 23:37 | Reagovat

Hi there to all, as I am genuinely eager of reading this weblog’s post to be updated on a regular basis. It contains good material.

848 cost of viagra cost of viagra | E-mail | Web | 15. září 2018 v 6:18 | Reagovat

Hello dear, me plus my mother are as well watch comic movies except after I done my homework

849 Hassansuipt Hassansuipt | E-mail | Web | 16. září 2018 v 10:24 | Reagovat

масло макадамии в кулинарии    <a href=http://ladystory.ru/?p=19045>http://ladystory.ru/?p=19045</a>

850 cheap 100mg viagra cheap 100mg viagra | E-mail | Web | 16. září 2018 v 14:54 | Reagovat

I constantly emailed this website post page to all my friends, as if like to read it then my contacts will too.

851 viagra coupons viagra coupons | E-mail | Web | 16. září 2018 v 20:15 | Reagovat

Inside YouTube video embed code you can also give parameters according to your hope like width, height or even border colors.

852 hard on viagra jelly online mail-order pharmacies hard on viagra jelly online mail-order pharmacies | E-mail | Web | 16. září 2018 v 20:56 | Reagovat

What's up, this weekend is pleasant in favor of me, as this moment i am reading this great educational piece of writing here at my residence.

853 petraanape petraanape | E-mail | Web | 16. září 2018 v 21:53 | Reagovat

20 and using viagra without ed
<a href="http://viagraluxfan.com">buy generic viagra</a>
que produce la sobredosis de viagra generic
<a href=http://viagraluxfan.com#pfizer+viagra>sildenafil online</a>

854 viagra professional online mail-order pharmacies viagra professional online mail-order pharmacies | E-mail | Web | 17. září 2018 v 2:30 | Reagovat

Hello, yes brother there are certainly multiple blogging sites, but I advise you to use Google’s without charge blogging services.

855 Normamaync Normamaync | E-mail | Web | 18. září 2018 v 1:27 | Reagovat

как приготовить омлет без молока в микроволновке    <a href=http://dettka.com/omlet-bez-moloka-v-mikrovolnovke/>http://dettka.com/omlet-bez-moloka-v-mikrovolnovke/</a>

856 Kachalkigut Kachalkigut | E-mail | Web | 22. září 2018 v 17:27 | Reagovat

Приветствую ... молодым родителям будет интересно узнать - Просторный тренажерный зал площадью 600 м 2 , имеет большую площадь остекления.

857 happy wheels happy wheels | E-mail | Web | 24. září 2018 v 11:54 | Reagovat

I feel it interesting, your post gave me a new perspective! I have read many other articles about the same topic, but your article convinced me! I hope you continue to have high quality articles like this to share with everyone!

858 online pharmacy online pharmacy | E-mail | Web | 25. září 2018 v 12:45 | Reagovat

yoga for arthritis arthritis and
<a href=http://canadian-drugstore.us.org >canadian pharmacies</a>
people with asthma kids asthma
<a href="http://onlinedrugstore.us.org">online pharmacy</a>

859 SergioclarK SergioclarK | E-mail | 25. září 2018 v 20:39 | Reagovat

Женщины СНГ могут получить Гражданство Израиля. Брак. Можно Формальный. Гарантия 100%. Дорого. Обращаться на почту znakfortune@gmail.com

860 SergioclarK SergioclarK | E-mail | 29. září 2018 v 12:56 | Reagovat

Гражданство женщинам из СНГ через Брак. Можно Формальный. Гарантия 100%. Дорого. Обращаться на почту znakfortune@gmail.com

861 Kennethovame Kennethovame | E-mail | Web | 30. září 2018 v 14:45 | Reagovat

<a href=http://winifred.fundss.host/top/785-Zayavka-na-kredit-v-rnkb-onlayn.html>Заявка на кредит в рнкб онлайн</a>

862 VadimProSEO VadimProSEO | E-mail | 1. října 2018 v 20:41 | Reagovat

Приветствую Вас! Хочу Вам предложить свою услугу в помощи продвижения вашего ресурса в Яндексе и Google, недорого, всего лишь за 9700 р.

От Вас необходимо лишь ссылка на сайт и ключевые слова в текстовом файле, по которым хотите продвинуться в поисковиках (пример вышлю по почте, если заинтересуетесь). Я размещаю вечные ссылки на сайтах и форумах, которые ведут на Ваш сайт. Мною будет написана статья (размноженная и "заточенная" под Ваш сайт), а в ней будут анкорные или безанкорные ссылки передавать Вам свой траст, "вес", и ссылочную массу. Тем самым увеличивая траст, доверие поисковиков, быстрое индексирование, рост позиций в поиске, рост ссылочной массы и т.д...

Вся работа займет по времени 2-3 недели и Вы увидите положительный результат! Ваш сайт "оживет" в интернете!

100% предоплата (Принимаю по карте, Вебмани, ЯДеньги, Киви).

Связаться со мной Вы можете уже прямо сейчас по почте proxrum$@$mail.ru с темой "ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА ПО СКИДКЕ" (удалите пожалуйста два символа $). У меня нет выходных, я не компания. Я частник! И работаю, стараюсь, как для себя!

P.S. Будет супер, если у вас на сайте имеется счетчик Яметрики (там есть важные ключевые фразы) и у Вас есть более удобная связь (аська, скайп, или вайбер). Благодарю!

С Уважением!

863 viagra without doctor prescription viagra without doctor prescription | E-mail | Web | 4. října 2018 v 10:33 | Reagovat

gastroenterology diseases list gastrointestinal disorder signs and symptoms
<a href=http://www.viagrawithoutadoctor.org/#>viagra without doctor prescription</a>
pediatric gastroenterologist git diseases list
<a href="http://www.viagrawithoutadoctor.org/#">viagra without a doctor prescription</a>

864 online pharmacy online pharmacy | E-mail | Web | 5. října 2018 v 3:45 | Reagovat

adult asthma treatment chronic arthritis
<a href=http://canadian-drugstore.us.org >canadian pharmacy</a>
what's an asthma attack thinning hair treatment
<a href="http://canadian-drugstore.us.org">online pharmacy</a>

865 viagra without doctor prescription viagra without doctor prescription | E-mail | Web | 6. října 2018 v 7:50 | Reagovat

health allergies regrow hair treatment
<a href=http://www.viagrawithoutadoctor.org/#>viagra without a doctor prescription</a>
what is the meaning of treat asthma home treatment
<a href="http://edwithoutdoctors.com/#">viagra without a doctor prescription</a>

866 WilliamHut WilliamHut | E-mail | Web | 8. října 2018 v 17:29 | Reagovat

Каждая хозяйка привыкла делать заморозки на зиму, чтобы они не испортились и в любой момент можно было полакомиться вкусненькими и витаминными продуктами, подробнее об этом читайте на сайте <a href=http://dettka.com>http://dettka.com</a>

867 alvinvu2 alvinvu2 | E-mail | Web | Pátek v 10:33 | Reagovat

My modish website:
http://adult.meet.xblog.in

868 viagra without doctor prescription viagra without doctor prescription | E-mail | Web | Pátek v 15:11 | Reagovat

gastronomical tract asthma resources
<a href=http://edwithoutdoctors.com/#>viagra without a doctor prescription</a>
gastro intestinal disturbances allergy and asthma center
<a href="http://edwithoutdoctors.com/#">viagra without doctor prescription</a>

869 canadian pharmacies canadian pharmacies | E-mail | Web | Pátek v 15:49 | Reagovat

aspirin allergy what is gi disease
<a href=http://onlinedrugstore.us.org >online pharmacy</a>
preventing asthma attacks bald man
<a href="http://canadian-drugstore.us.org">canadian pharmacy</a>

870 kolyasUnlig kolyasUnlig | E-mail | Web | Sobota v 7:31 | Reagovat

Здравствуйте, интересная подборка материалов <a href=http://mamaimalysh.com.ua/category/klassicheskie_kolyaski_lyulki>коляски детские</a> Другими словами, от необходимости покупать отдельную прогулочную коляску данный тип коляски не избавляет.Обустраиваем детскую комнату, покупаем удобный и красивый рабочий компьютерный стол и стул на колесиках, мебель для школьников, детская мебель оригинального дизайна: 13.Покрыта коляска 24-каратным золотом и стоит 12 тысяч долларов.

871 Matthewbeino Matthewbeino | E-mail | Sobota v 21:21 | Reagovat

Hello. And Bye.

872 viagra without doctor prescription viagra without doctor prescription | E-mail | Web | Včera v 13:42 | Reagovat

arthritis support hair essentials for hair growth
<a href=http://edwithoutdoctors.com/#>viagra without doctor prescription</a>
inflammatory arthritis treatment gastrointestinal gas
<a href="http://edwithoutdoctors.com/#">viagra without a doctor prescription</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.