Kvantová fyzika a filosofie v kostce

3. října 2010 v 20:01 | Petr Hawliczek "Hawelson" |  KVANTOVÁ FYZIKA A FILOSOFICKÉ OTÁZKY
Rozhodoval jsem se přes měsíc, zda tento článek vůbec napsat, původně to měly být 4 články zvlášť každý s vlastním tématem, avšak nakonec jsem se rozhodl všechny sloučit dohromady a pouze jednoduše popsat co jsem měl na mysli.
Za těch pár let, kdy se věnuji kvantové fyzice, jsem pochopil, že čím víc člověk ví, tím dokáže vytvořit více otázek. To pokračuje až do takové míry, kdy člověk může překročit určitou hranici a samotné informace ho můžou i zabít (bez nadsázky). Je důležité, aby člověk nespadl do králičí nory tak hluboko, kdy by už neměl sílu z ní vylézt zpět na svět.
Na začátek bych se chtěl omluvit za nesmyslnost názvu článku "kvantová fyzika a filosofie v kostce", když prostor a realita je natolik relativní, že stěží můžu mluvit o kostce, ale berme to třeba jako nějakou globální halucinaci, v tomto smyslu tento výraz stejně není prostorový, ale ve smyslu nějakého krátkého shrnutí.
Jako první bych zde chtěl zmínit otázky:
Jaká je pravda?
Co je to vlastně pravda?
Jaký je ve skutečnosti svět?
Co je smyslem života?
Co smysl vlastně je?
Je všechno už determinované a nemůžeme to změnit?
Tyto a podobné otázky si často pokládám. A snažil jsem se tyto otázky zodpovědět takovým způsobem, že jsem se díval na hmotu, jak se chová a podle toho jsem postupně chápal, jak probíhají menší a menší procesy, tak jsem chápal i jak probíhá celý proces, který chci pochopit. Bohužel jsem zjistil, že konec není u atomů, ani u kvarků, ale až u energie nesoucí určitou informaci. Pochopení chování této energie je jednoduše řečeno nepochopitelné. Jediná možnost, která však dává smysl, je že naše vědomí ovlivňuje tuto hmotu a to nejen na úrovní těla, ale i celého systému vytvořeného prostoru.
Otázka co je to vědomí? Zkuste se zamyslet, kde vlastně je vědomí. Kde vidíte to co je před vámi? Světelný odraz od předmětu putuje na sítnici vašeho oka, tam se zhmotní a interaguje jako foton (náhodnostně v závislosti na vlnové délce světla) a putuje jako elektrochemický impuls do mozku. Tam putuje skrz neurony. Ale kde putuje, kde je naše vědomí, kde vlastně ve skutečnosti "vidíme"? Kde teda jsme vlastně my? Kde je vědomí člověka, přece je nesmyslné, aby se pouhou interakcí neuronů (nějakých jednoduchých hradel, převedeno do elektronické řeči) vznikalo naše vědomí.
Tuto otázku jsem si pokládal už jako malý chlapec, kde ty informace ve skutečnosti putují. Proto možná lidé, kteří nemají tolik informací o těle a jeho funkci, jsou mnohem blíže pravdě a vědí, že není pouze tělo, ale je i "nějaká duše".
Tedy předpokládejme, že existuje "duše". Něco mimo "chaticky deterministické" chování veškeré hmoty. Tak jedině lze vysvětlit svobodnou vůli. Otázka tedy teď zní, jak mozek komunikuje s touto "duší"? Descartes a mnoho lidí v dřívějších dobách byli přesvědčeni, že komunikace probíhá skrz šišinku mozkovou. Podle wikipedie je šišinka (epifýza, corpus pineale) je malý nepárový orgán, součást mezimozku. Je to endokrinní žláza produkující hormon melatonin a pravděpodobně i trofický hormon (glomerulotrofin) a endogenní halucinogen DMT.
Obrázek šišinky, její umístění v mozku:
Umístění šišnky v mozku
Představa, jak proudí informace z celého mozku do šišinky:
Putování informací do šišinky
Co je zajímavé, že šišinka reaguje na světelné záření, nejvíce na vlnovou délku 484nm, což odpovídá světle modré barvě. Proto se kdysi myslelo, že šišinka sloužila jako třetí oko a že kdysi mělo opravdu funkci oka. Avšak v mnohých kulturách byla šišinka mozková považována jako sídlo ducha.
Co na to říká kvantová fyzika? Kvantová fyzika ve své nejhlubší podstatě říká, že vše, co vnímáme, je pouze energie uzavřená určitou informací. Čili celý náš svět je informace (spousta informací) pomocí energie uzavřených do toho, co vnímáme jako hmotu. Ale je to pouze iluze, protože naše vědomí vše vnímá pouze jako energie (zrak, sluch, čich, hmat a chuť, to všechno jsou pouze elektrochemické impulsy vstupující do našeho mozku, čili energie).
Teď si zkusme představit, jak vypadá takový vesmír. Je to vlastně něco jako obracený počítač. Počítač uchovává informace ve hmotě, a proč by to nemohlo být naopak? Proč by v informaci nemohla být uložená hmota. Podle všeho to vypadá tak, že náš vesmír je pouze souhrn informací uložených v "univerzálním informačním poli", já jsem toto pole nazýval v dřívějších článcích jako "knihovnu všeho" nebo "knihovnu všeho vědění", dále budu používat slovo matice (z matematického hlediska tento název nejlépe odpovídá).
Otázka je, co všechno tato obrovská matice obsahuje? Obsahuje pouze informace o veškeré "hmotě" v našem vesmíru, nebo zahrnuje i vědomí člověka, jako určitou jeho proměnnou, nebo zahrnuje i Boha? Nebo Bůh je celá ta matice? A zásadní otázka, je v té matici uložen i čas jako informace - je v bezčasovém prostředí? Pokud je v bezčasovém prostředí, je to tedy pouze neproměnná matice obsahující náš čas jako informaci a vše co je v ní uloženo by determinovalo vše kolem nás a tedy i nás, nešlo by změnit to co se děje. Toto vysvětlení je nejpravděpodobnější. Ale proč tedy máme vědomí takové, že si uvědomujeme sami sebe a máme pocit, že dokážeme něco změnit? Přece za celou dobu rozvoje kvantové fyziky se potvrzovalo, že budoucnost nelze určit a že právě to nám umožňuje svobodnou vůli, když kvantoví fyzikové se většinou těmto tématům vyhýbají a spíše se věnují praktickému využití kvantové fyziky, toto spadá spíše už do filosofie, od toho jsou filosofové placení a fyzici bití po uších.
Tedy pokud připustíme svobodnou vůli a neurčitost budoucnosti, tak ta obrovská matice musí být v čase proměnná. Klasický čas, který měříme na hodinách, to však pravděpodobně nebude, protože tu matici ovlivňujeme skrz naše vědomí. Tu matici však ovlivňují všechna vědomí uzavřená v tomto "světě". Takže čas tam hraje roli při vzájemné interakci, pokud s někým mluvíme v přítomném čase, tak si navzájem předáváme informace a ty se zapisují nebo přepisují v části matice, která náleží nám, plus ovlivňujeme ještě matici jako celek.
Jak ale můžeme ovlivňovat matici jako celek? To popisuji ve svém článku Teorie vzniku světa s nekonečnými možnostmi kvantové mechaniky. Takto jsme si vlastně mohli vytvořit celou tuto matici vytvářející vše, co teď vnímáme, se zákony ze kterých se už nemůžeme vymanit.
Obrázek, kdy mozek komunikuje s "univerzálním informačním polem":
Komunikace mozku s UIP
Proč by tohle ale naši "předci" dělali? Zkuste se zamyslet nad tím, co nikdy nemůže zažít boháč? Takový boháč že může mít opravdu všechno, boháč, který má takovou moc, že může všechno, pouhou myšlenkou. Takový boháč nemůže nikdy zažít jaké je to být chudý. Může své bohatství sice odhodit, když může všechno, ale to už pak není boháč. Boháč pocit chudoby nezažije. A možná proto naši předci vyvinuli takovouto matici, kde člověk nemůže vše a je omezován ostatními vědomími. A ti naši předkové, to jsme teď my, teď zažíváme chudobu, teď zažíváme to, co to znamená nemoci všechno. To ale jen k jedné z teorií vzniku světa pomocí kvantové fyziky. Vraťme se však k tomu jak vypadá ta obrovská matice informací.
Tedy existuje nějaké "univerzální informační pole" (dále jen UIP), což je soubor dat o všem. To UIP vytváří nás a my jsme ono. Tedy jak vidíte na obrázku výše "Obrázek, kdy mozek komunikuje s "univerzálním informačním polem", takto informace neopouštějí mozek a neputují "někde" kde je nějaký přijímač a tam je teprve UIP. Celý mozek včetně šišinky a vlastně celý náš vesmír je to UIP, je to informace udržovaná energií.
Ale důvod, proč píšu tenhle článek, je protože vás chci seznámit s jiným článkem, který přepsala Monika Juračková z knížky "Psychokinetické jevy - Kinetická energie duševna a působení duševna na hmotu" autora Ing. Jaromír Kapinuse. Původně jsem chtěl tento článek přepsat, ale myslím si, že by zde měl být umístěn v jeho originalitě. Líbí se mi hlavně myšlenka částic mentionu a psychonu. Právě tyto částice mají určitou klidovou hmotnost a tedy i energii a právě tato energie může sloužit k přepisování informací v UIP.


Originál článku:

Hmota, energie a život ve vesmíru
Kdo si myslí, že dřevo nebo kámen jsou solidní skutečné objekty, mýlí se. Ve skutečnosti jsou hmotné předměty nepředstavitelný systém sestávající se z ničeho, z hmoty, která byla vytvořena ze zcela nehmatatelného vlnění. Zákony pravděpodobnosti se rozhodují v subatomárním rozsahu. Tyto zákony jsou odpovědné za to, že voda teče, že hvězdy svítí a za další jevy, které vnímáme a prakticky používáme.
V druhé polovině 20. století představili vědci Boyle, Bondi a Gold model stacionárního universa. Tento koncept věčného kosmu, se stále stejnou strukturou a hustotou hmoty, však obchází problém ředění hmoty, který nastává ve vesmíru při rozpínání nepřetržitým získáváním nové hmoty, například infračástic neutrin.
V roce 1975 přišli vědci Boyle a Narlikar s teorií masového pole, které určuje hmotu každého atomu. Podle těchto vědců by se kosmos sestával z početných univerzí (pozn.: universum - kosmos, vesmír, veškerenstvo). Mnohé z nich mají kladnou a jiné zápornou hmotou, kde se částice pohybují nesvětelnou rychlostí opačným směrem. Čas u negativních probíhá z budoucnosti do minulosti. Tato antimaterie v byla před lety objevena v Ženevě a izolována vědci.
Žijeme v kosmu, kde částice vznikají "z ničeho" a tam se také vracejí (Jev vakuové fluktuace).
Jsme obklopeni záhadami, k nimž směřuje náš pohled. Zde se naskytují paralelní výpočty západní kvantové fyziky a východní mystiky. Možná, že závisí naše přežití naší civilizace na jednotě a harmonii s přírodou.
Věci se materializují z "ničeho", což fyzikálně řečeno nesmí být- a prorazí s velkou energií naše čtyřdinenzionální seskupení a prostoru. Hmota je výšedimenzionálního původu. Poté co snížíme hmotě dimenzionálnosti a frekvence kmitů infračástic, které tvoří energické pole, zaujme pole různé formy. V 19. stol. anglický fyzik Michael Faraday věřil, že hmota je jen zhuštěné energické pole.
Život se představuje jako oduševnělá, oživená organická hmota, která je vědomím řízena podle předurčení osudu. Niels Bohr a jeho představy: ,Fyzikální částice, např. fotony a elektrony se ponejvíce nedají popsat v měřitelných veličinách a existují výlučně v hyperprostoru. Fyzikální částice existují teprve měřícím procesem.
Vládnou fluktuace, výboje energie, "díry" a chaos.
Kdyby bylo možné se napojit na vakuum, byla by k dispozici obrovská energie až po explozi v univerzu.
Gravitační síla je jedinou silou mezi tělesy ve vesmíru. Biomolekuly a krystalické struktury živých buněk mají schopnost vytvářet a detekovat gravitační pole- biogravitace. Bez jejího působení v jádrech atomů molekul živých organismů, by ve vesmíru nemohlo dojít ke vzniku živých bytostí.
Vesmír je vyplněn hlavně zářením těchto infračástic- gravitonů, neutrin a fotonů, které jsou složkami fundanentálního záření vesmíru. Neutriny jsou v kosmu dosti důležité, jsou obsaženy v procesech na slunci i v každém atomu bez elektrického náboje.
Gravitony postupují jako mentiony hmotou a vytváří v ní gravitační pole. I živé organismy mají své biogravitační pole. Mentiony musí být obsažené ve vakuovém metameru stejně jako např. neutriny. Mentiony- infračástice, spojuje člověka zpětnovazebně s vesmírem, taktéž vesmír působí na člověka a člověk působí na vesmír. Je to skupenství živých a neživých infračástic, z nichžvše, co na světě známe, vzniká za určitých podmínek a rodí se pohybem.
Které částice považujeme za živé a které za neživé? Dosud není přesně určeno, co je život. Víme, že organismy obsahují ve své podstatě i prvky a částice neživé, anorganické, jejíchž typickým představitelem je elektron. Mezi živým a neživým není pevná hranice, víme jen, že živé částice mají všechny vlastnosti částic neživých a některé další, které je od neživých odlišují. Podle kvality záření- u živých organismů aura, u neživých korona- můžeme odlišit stupně životnosti.
Podle Heisenbergova vznikání a zanikání částic, můžeme považovat každou látku za více či méně živou. Záleží jen na podmínkách prostředí. Mentiony zařadíme mezi infračástice mezi infračástice s nejvyšší možnou životností ve vesmíru.Neživé mentiony nazýváme tachyony, které se též pohybují nesvětelnou rychlostí. Vznik života za přispění tachyonů může nastat jen tehdy, jakmile se tachyony rodí v jádrech nukleonů, obsažených v lidském mozku, např. kyslíku nebo uhlíku. Částice projevující největší životnost jsou již zmíněné mentiony, fyzikální objekty, mající hmotnost a energii.
Psychony a mentiony jako živé částice, se rodí v mozku člověka psychickým vzruchem. Mentiony emitují z mozku, stejně jako produkt gravitonové interakce, neživé částice tachyony. Rodištěm tachyonů je také mozek člověka. Realizují se v živém infrasvětě lidského mozku a vylétají z mozku nesvětelnou rychlostí. Živý lidský mozek je nejvýše organizovanou hmotou ve vesmíru. Je možné, že tachyony jako produkt inteligentní interakce se mohou při interakci s hmotnými částicemi chovat podle vůle člověka, což znamená, že vůči gravitonům, které drží těleso pohromadě, jsou odpovědny za rovnovážný stav tělesa a umožňují telekinezi prostřednictvím antigravitace a dematerializace, tj. umožňují rozpad pevného tělesa na částice z nichž těleso vzniklo.
Při shluku mentionů je materiální objekt, který gravitony drží pohromadě, mentální energií senzibilů odpuzován a nastávají účinky mechanické, tepelné, elektrické atd.
Úvaha o lpění
Lpění pramení z pocitů odloučenosti od zdrojů štěstí a z toho pramení nutkavá potřeba je vlastnit. Ulpíváme nejen na materiálních hodnotách jako jsou peníze, majetek, ale i na lidech. Vyžadujeme od lidí kolem sebe víc než bychom měli očekávat, partnery zotročujeme, od dětí si vynucujeme oddanost, poslušnost, atd. Můžeme lpět i na jiných hodnotách jako například životní filosofie či zdraví, sláva a moc. Lpění nám bere svobodu, omezuje naše konání a zatemňuje naši mysl. Pokud lpíme na čemkoli, blokujeme harmonický tok životní energie v našem těle. Energie neproudí volně, ale někde se musí shromažďovat a vytváří blok. Může vznikat i nedostatek, zde vzniká nerovnováha. Lpění rovná se úzkost, což může způsobit i nemoc.
Mentální čas
Můžeme říci, že mentální čas, je čas, ve kterém probíhají mentální pochody (práce mozku) vyvolané lidmi. Když dostaneme příkaz k práci, neběží mentální čas rovnoměrně. V době vydání příkazu je čas nulový, pak se zrychluje do maxima a pak opět klesá na nulovou hodnotu. Celková hodnota je měřitelná v lidském čase, ale práce v mentálním čase je nesoustavná, protože je dělená v energických blocích. Při naplnění každého bloku energií se posune mentální čas. Nikdy průběh mentálního času není souvislý.
Příklad pro pochopení mentálního času: Vyřizování žádosti na úřadě.
Energický blok
Lidský čas
Mentální čas
1.
Podání
1 den
1 hod
2.
Poznání problému
9 dní
7 hod
3.
Nalezení problému
4 dny
1 hod
4.
Zvážení důvodu
žádosti vyřízení
6 dní
14hod
5.
Vyřízení žádosti
1 den
1 hod
Celkem
21 dní
Lidský čas ubíhá ve dnech a čas myšlení v mentálních jednotkách. Je dobré vědět, že člověk v dobré kondici myslí denně cca 9 hodin tj. 9 mentálních jednotek. Z toho lze odvodit, že jeden den je 24 mentálních jednotek.
Mentální jednotky ubíhají nestejnou rychlostí, i když čas běží stejně rychle, protože mozek nepracuje stále stejně intenzivně a aby uběhla jednotka, musí se naplnit energický blok.
Energie vyzařované při práci organismu:
1. energie vyzařovaná teplem organismu do chladného prostoru
2. energie vyzařovaná mozkem při jeho normální činnosti
3. energie vyzařovaná nervovou soustavou organismu
4. energie vyzařovaná mozkem při myšlení
Původ energií:
1. Ve spalovacích procesech.
2. V používání tepelné energie rozvodem krví.
3. V reakci organismu na vyvolaný vjem, tj. myšlení. Využívá tepelné energie, která mení frekvence a délku vlny.
4.Vyzařuje produkty vznikající myšlením mozku. Z reakce mentionů a psychonů.
MENTIONY- latentní energie vyzařovaná nervovou soustavou
PSYCHONY- polarizovaná energie vytvořená mozkem při jeho práci
Mentální teorie (psychony a mentiony)
Základem psychoenergetiky je mentální teorie, jejíž součástí je představa psychonu a mentionu. Psychon existuje pouze v mozku člověka a analogií s částicemi neživého světa hraje podobnou roli jako elektron, mention může existovat i mimo mozek a má podobné vlastnosti jako foton, lépe řečeno hraje roli fotonu, má nenulovou klidovou hmotu, ale vlastnosti daleko složitější než foton. Základním kvalitativním kriteriem fotonu je vlnová délka.
Mentiony charakterizuje klidová hmotnost moM=9,20x10-37kg a doba života, která je závislá na rychlosti pohybu.
Časoprostorové vlastnosti psychonu a mentionu vyjádřené pomocí hmotných či energetických složek a jejich uspořádanosti odpovídají jejich živé materiální informaci, která poskytuje možnost zcela nových pohledů na význam a pojetí času. Je třeba chápat, že reprezentantem takovéto informace není samotný mention, ale jejich uspořádané shluky.
Mentální energie
Dalo by se říci, že lidé začnou myslet, ža tehdy, když jsou ohroženi a chtějí hrozbě předejít. Myšlením vysílá mozek mentiony, které se psychoenergeticky projeví jako vložení u obmyšleného. Není to skutečný energostimulační generátor, ale projev působení částice je shodný. Pozměňuje informaci (energii) pro mozek. Síla vložení je dána silou myšlení. Myšlenka se dá vrátit tvůrci, ale šem musíme přeprogramovat či zničit.
Mentiony takto produkované mohou způsobovat buzení zvyšováním tlaku krve, jako součást obranného reflexu organismu. Mentiony si k nám najdou cestu a začnou působit na Centrální mozkové řídící centrum.
Signál z mozkového centra zvýší krevní tlak a to nás vzbudí. Zrušit účinek můžeme odesláním mentionů mozku, který je vytvořil. Tím se zruší cesta a nemusíme být dlouho vzhůru.
Další důležitá vlastnost mentionů je nosná součást orfického pole (např. chytré sojky v Anglii, …).
Mentální Zralost organismu
Mentální zralost nastane tehdy, kdy lidský organismus přestane přijímat nové vědění a poprvé nahradí myšlení podvědomým věděním a emocemi. Od té doby se mozek snaží nemyslet.
Poté co organismus zruší práci mozku - přestane se učit, nastala mentální zralost.
Člověk je mentálně zralý (dospělý), podle lidských měřítek, když nedokáže přijmout jiné, další vědění.
 

9 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (516)
Zobrazit starší komentáře

501 willatv4 willatv4 | E-mail | Web | 9. ledna 2018 v 15:54 | Reagovat

After my modish project
http://travel.tobuy.in/?gain.keila
erotic books free erotic art wallpaper erotic seniors erotic fairies erotic screensavers

502 Miquelsaxomy Miquelsaxomy | E-mail | Web | 10. ledna 2018 v 1:21 | Reagovat

Hello. And Bye.

504 MndAlell MndAlell | E-mail | Web | 12. ledna 2018 v 2:19 | Reagovat

viagra pharmacy
<a href="http://viagrapfhze.com/">viagra without prescription</a>
organic viagra buy now
<a href="http://viagrapfhze.com/">viagra</a> ’

505 JamesMes JamesMes | E-mail | Web | Neděle v 16:59 | Reagovat

humane website http://CulAd.com/

506 FwenInpuch FwenInpuch | E-mail | Web | Pondělí v 13:00 | Reagovat

medicament cialis
<a href="http://retcialis.com/"></a>
cialis dosing
<a href="http://retcialis.com/">generic cialis online</a> ’

507 freddiewu4 freddiewu4 | E-mail | Web | Středa v 2:45 | Reagovat

My new blog project
   you porn guay articles on female eduction www sexvideo you tube com  
http://sissytales.porndairy.in/?read.penelope
  vocal lessons woman and man having sex online speech therapist my aunt porn videos english dictionary with hindi meaning feminists theory v star 650 sissy bar gay hypnosis mp3

508 FndInpuch FndInpuch | E-mail | Web | Středa v 13:05 | Reagovat

cialis prices
<a href="http://haycialis.com/"></a>
buy cialis on line
<a href="http://haycialis.com/">cialis canada</a> ’

509 Beverlyerync Beverlyerync | E-mail | Web | Čtvrtek v 1:54 | Reagovat

Модная женская одежд из Европы по низким ценам
Купить можно в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Доставка в любую точку России
Принимаем все виды оплаты
Индивидуальных пошив платьев
http://cherryblossomsdress.ru/

510 FdnInpuch FdnInpuch | E-mail | Web | Čtvrtek v 15:14 | Reagovat

order cialis no prescription
<a href="http://cialisoakdm.com/"></a>
cialis instructions
<a href="http://cialisoakdm.com/">cialis 20mg</a> ’

511 Lelandbreks Lelandbreks | E-mail | Web | Včera v 2:20 | Reagovat

I absolutely love your blog and find nearly all of your post's to be exactly what I'm looking for. can you offer guest writers to write content for yourself? I wouldn't mind producing a post or elaborating on a few of the subjects you write concerning here. Again, awesome website!
<a href=http://sildenafil20citrate.com/>sildenafil 20 mg</a>

512 Floareendople Floareendople | E-mail | Web | Včera v 8:41 | Reagovat

I would strongly suggest to the first timer net online marketer to be discerning, and choose ONE advertising approach to concentrate on and know it, <a href=http://www.cheapsportsnfljerseys.us.com/>Wholesale Jerseys</a>, apply it, and expert it before adding an additional approach to your marketing strategy.Recreational services at their bestHarpold Yoshimura   Submitted 2014 01 02 15:32:37 A weight camping trip is always some thing to really anticipate. He is the state dog of Wisconsin. However, such keys can still be duplicated no matter what situation or where.<a href=http://www.cheapsportsnfljerseys.us.com/>Wholesale NFL Jerseys</a>.Though officials told the Times that Banah hadn't yet received any of the tax breaks, the misstep is the latest vetting embarrassment for Enterprise Florida, the public private economic development arm of the state that Governor Rick Scott expects to help him deliver on his campaign promises of job creation. With this certain design, your wedding invitation envelopes and cards will be different and unique compared with other ordinary designs. Why do all the work for leads when you can have others do it for you on commission? Affiliate programs are a very effective way of introducing your product to new audiences. Healthcare astrology additionally combination presently there illnesses inside dasa antardasa therefore good care clinically in addition to astrologically may be asked to counter top behave individuals illnesses. <>?:??]<>?:??]Since wedding is a really special moment, you have to be able to make every single aspects of it beautiful, memorable,<a href=http://www.cheapsportsnfljerseys.us.com/>Wholesale Jerseys Cheap</a>, and even unique. Every call must be answered before the third ring. Nevertheless, there will, now and then, be individuals who have a valid complaint about your product or how youre marketing it. It helps to promote new cell production and improves length and girth of the male organ to enjoy intimate moments with your beautiful female through putting more pressure on the genital walls and penetrating deeper.//////////

513 adrienneqe11 adrienneqe11 | E-mail | Web | Včera v 10:45 | Reagovat

Started new web stand out
http://premium.dating.pornpost.in/?stage.kailey
  wedding card photo over 50s life dirty fish dating how to find casual sex online asian beauty dating

514 Bobbytip Bobbytip | E-mail | Web | Včera v 13:25 | Reagovat

Купить AminoBoosters Для Элиты Спорта Для взрывного рост мышц, силы и энергии и Очень быстрого восстановления. http://www.getyourboomback.com/#_l_2nr Дорого. Без регистрации

<a href=http://www.getyourboomback.com/#_l_2nr>The Norwegian Miracle It’s NOT LAMININE anymore! The best remedy for aging AminoBoosters are 4 times more affordable, the concentration is twice as strong as Laminine by LPGN</a>

<a href=http://www.getyourboomback.com/#_l_2nr>Купить AminoBoosters Без регистрации Для Элиты Спорта Для взрывного рост мышц, силы и энергии и Очень быстрого восстановления</a>

Детская Яркая Стильная  одежда и аксессуары  для детей Уже в Украине  instagram  little_bembik

515 Lelandbreks Lelandbreks | E-mail | Web | Dnes v 11:59 | Reagovat

Post writing is also a fun, if you be acquainted with then you can write or else it is complex to write.
<a href=http://canadianpharmaciesgo.com/>canadian pharmacies online</a>

516 jamiesg11 jamiesg11 | E-mail | Web | Dnes v 13:21 | Reagovat

Free gay images  
http://men.sexblog.pw/?info_rory
  jon cryer gay gay sex gay tattoos gay wedding photos is drake gay

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.