Kvantová fyzika a filosofie v kostce

3. října 2010 v 20:01 | Petr Hawliczek "Hawelson" |  KVANTOVÁ FYZIKA A FILOSOFICKÉ OTÁZKY
Rozhodoval jsem se přes měsíc, zda tento článek vůbec napsat, původně to měly být 4 články zvlášť každý s vlastním tématem, avšak nakonec jsem se rozhodl všechny sloučit dohromady a pouze jednoduše popsat co jsem měl na mysli.
Za těch pár let, kdy se věnuji kvantové fyzice, jsem pochopil, že čím víc člověk ví, tím dokáže vytvořit více otázek. To pokračuje až do takové míry, kdy člověk může překročit určitou hranici a samotné informace ho můžou i zabít (bez nadsázky). Je důležité, aby člověk nespadl do králičí nory tak hluboko, kdy by už neměl sílu z ní vylézt zpět na svět.
Na začátek bych se chtěl omluvit za nesmyslnost názvu článku "kvantová fyzika a filosofie v kostce", když prostor a realita je natolik relativní, že stěží můžu mluvit o kostce, ale berme to třeba jako nějakou globální halucinaci, v tomto smyslu tento výraz stejně není prostorový, ale ve smyslu nějakého krátkého shrnutí.
Jako první bych zde chtěl zmínit otázky:
Jaká je pravda?
Co je to vlastně pravda?
Jaký je ve skutečnosti svět?
Co je smyslem života?
Co smysl vlastně je?
Je všechno už determinované a nemůžeme to změnit?
Tyto a podobné otázky si často pokládám. A snažil jsem se tyto otázky zodpovědět takovým způsobem, že jsem se díval na hmotu, jak se chová a podle toho jsem postupně chápal, jak probíhají menší a menší procesy, tak jsem chápal i jak probíhá celý proces, který chci pochopit. Bohužel jsem zjistil, že konec není u atomů, ani u kvarků, ale až u energie nesoucí určitou informaci. Pochopení chování této energie je jednoduše řečeno nepochopitelné. Jediná možnost, která však dává smysl, je že naše vědomí ovlivňuje tuto hmotu a to nejen na úrovní těla, ale i celého systému vytvořeného prostoru.
Otázka co je to vědomí? Zkuste se zamyslet, kde vlastně je vědomí. Kde vidíte to co je před vámi? Světelný odraz od předmětu putuje na sítnici vašeho oka, tam se zhmotní a interaguje jako foton (náhodnostně v závislosti na vlnové délce světla) a putuje jako elektrochemický impuls do mozku. Tam putuje skrz neurony. Ale kde putuje, kde je naše vědomí, kde vlastně ve skutečnosti "vidíme"? Kde teda jsme vlastně my? Kde je vědomí člověka, přece je nesmyslné, aby se pouhou interakcí neuronů (nějakých jednoduchých hradel, převedeno do elektronické řeči) vznikalo naše vědomí.
Tuto otázku jsem si pokládal už jako malý chlapec, kde ty informace ve skutečnosti putují. Proto možná lidé, kteří nemají tolik informací o těle a jeho funkci, jsou mnohem blíže pravdě a vědí, že není pouze tělo, ale je i "nějaká duše".
Tedy předpokládejme, že existuje "duše". Něco mimo "chaticky deterministické" chování veškeré hmoty. Tak jedině lze vysvětlit svobodnou vůli. Otázka tedy teď zní, jak mozek komunikuje s touto "duší"? Descartes a mnoho lidí v dřívějších dobách byli přesvědčeni, že komunikace probíhá skrz šišinku mozkovou. Podle wikipedie je šišinka (epifýza, corpus pineale) je malý nepárový orgán, součást mezimozku. Je to endokrinní žláza produkující hormon melatonin a pravděpodobně i trofický hormon (glomerulotrofin) a endogenní halucinogen DMT.
Obrázek šišinky, její umístění v mozku:
Umístění šišnky v mozku
Představa, jak proudí informace z celého mozku do šišinky:
Putování informací do šišinky
Co je zajímavé, že šišinka reaguje na světelné záření, nejvíce na vlnovou délku 484nm, což odpovídá světle modré barvě. Proto se kdysi myslelo, že šišinka sloužila jako třetí oko a že kdysi mělo opravdu funkci oka. Avšak v mnohých kulturách byla šišinka mozková považována jako sídlo ducha.
Co na to říká kvantová fyzika? Kvantová fyzika ve své nejhlubší podstatě říká, že vše, co vnímáme, je pouze energie uzavřená určitou informací. Čili celý náš svět je informace (spousta informací) pomocí energie uzavřených do toho, co vnímáme jako hmotu. Ale je to pouze iluze, protože naše vědomí vše vnímá pouze jako energie (zrak, sluch, čich, hmat a chuť, to všechno jsou pouze elektrochemické impulsy vstupující do našeho mozku, čili energie).
Teď si zkusme představit, jak vypadá takový vesmír. Je to vlastně něco jako obracený počítač. Počítač uchovává informace ve hmotě, a proč by to nemohlo být naopak? Proč by v informaci nemohla být uložená hmota. Podle všeho to vypadá tak, že náš vesmír je pouze souhrn informací uložených v "univerzálním informačním poli", já jsem toto pole nazýval v dřívějších článcích jako "knihovnu všeho" nebo "knihovnu všeho vědění", dále budu používat slovo matice (z matematického hlediska tento název nejlépe odpovídá).
Otázka je, co všechno tato obrovská matice obsahuje? Obsahuje pouze informace o veškeré "hmotě" v našem vesmíru, nebo zahrnuje i vědomí člověka, jako určitou jeho proměnnou, nebo zahrnuje i Boha? Nebo Bůh je celá ta matice? A zásadní otázka, je v té matici uložen i čas jako informace - je v bezčasovém prostředí? Pokud je v bezčasovém prostředí, je to tedy pouze neproměnná matice obsahující náš čas jako informaci a vše co je v ní uloženo by determinovalo vše kolem nás a tedy i nás, nešlo by změnit to co se děje. Toto vysvětlení je nejpravděpodobnější. Ale proč tedy máme vědomí takové, že si uvědomujeme sami sebe a máme pocit, že dokážeme něco změnit? Přece za celou dobu rozvoje kvantové fyziky se potvrzovalo, že budoucnost nelze určit a že právě to nám umožňuje svobodnou vůli, když kvantoví fyzikové se většinou těmto tématům vyhýbají a spíše se věnují praktickému využití kvantové fyziky, toto spadá spíše už do filosofie, od toho jsou filosofové placení a fyzici bití po uších.
Tedy pokud připustíme svobodnou vůli a neurčitost budoucnosti, tak ta obrovská matice musí být v čase proměnná. Klasický čas, který měříme na hodinách, to však pravděpodobně nebude, protože tu matici ovlivňujeme skrz naše vědomí. Tu matici však ovlivňují všechna vědomí uzavřená v tomto "světě". Takže čas tam hraje roli při vzájemné interakci, pokud s někým mluvíme v přítomném čase, tak si navzájem předáváme informace a ty se zapisují nebo přepisují v části matice, která náleží nám, plus ovlivňujeme ještě matici jako celek.
Jak ale můžeme ovlivňovat matici jako celek? To popisuji ve svém článku Teorie vzniku světa s nekonečnými možnostmi kvantové mechaniky. Takto jsme si vlastně mohli vytvořit celou tuto matici vytvářející vše, co teď vnímáme, se zákony ze kterých se už nemůžeme vymanit.
Obrázek, kdy mozek komunikuje s "univerzálním informačním polem":
Komunikace mozku s UIP
Proč by tohle ale naši "předci" dělali? Zkuste se zamyslet nad tím, co nikdy nemůže zažít boháč? Takový boháč že může mít opravdu všechno, boháč, který má takovou moc, že může všechno, pouhou myšlenkou. Takový boháč nemůže nikdy zažít jaké je to být chudý. Může své bohatství sice odhodit, když může všechno, ale to už pak není boháč. Boháč pocit chudoby nezažije. A možná proto naši předci vyvinuli takovouto matici, kde člověk nemůže vše a je omezován ostatními vědomími. A ti naši předkové, to jsme teď my, teď zažíváme chudobu, teď zažíváme to, co to znamená nemoci všechno. To ale jen k jedné z teorií vzniku světa pomocí kvantové fyziky. Vraťme se však k tomu jak vypadá ta obrovská matice informací.
Tedy existuje nějaké "univerzální informační pole" (dále jen UIP), což je soubor dat o všem. To UIP vytváří nás a my jsme ono. Tedy jak vidíte na obrázku výše "Obrázek, kdy mozek komunikuje s "univerzálním informačním polem", takto informace neopouštějí mozek a neputují "někde" kde je nějaký přijímač a tam je teprve UIP. Celý mozek včetně šišinky a vlastně celý náš vesmír je to UIP, je to informace udržovaná energií.
Ale důvod, proč píšu tenhle článek, je protože vás chci seznámit s jiným článkem, který přepsala Monika Juračková z knížky "Psychokinetické jevy - Kinetická energie duševna a působení duševna na hmotu" autora Ing. Jaromír Kapinuse. Původně jsem chtěl tento článek přepsat, ale myslím si, že by zde měl být umístěn v jeho originalitě. Líbí se mi hlavně myšlenka částic mentionu a psychonu. Právě tyto částice mají určitou klidovou hmotnost a tedy i energii a právě tato energie může sloužit k přepisování informací v UIP.


Originál článku:

Hmota, energie a život ve vesmíru
Kdo si myslí, že dřevo nebo kámen jsou solidní skutečné objekty, mýlí se. Ve skutečnosti jsou hmotné předměty nepředstavitelný systém sestávající se z ničeho, z hmoty, která byla vytvořena ze zcela nehmatatelného vlnění. Zákony pravděpodobnosti se rozhodují v subatomárním rozsahu. Tyto zákony jsou odpovědné za to, že voda teče, že hvězdy svítí a za další jevy, které vnímáme a prakticky používáme.
V druhé polovině 20. století představili vědci Boyle, Bondi a Gold model stacionárního universa. Tento koncept věčného kosmu, se stále stejnou strukturou a hustotou hmoty, však obchází problém ředění hmoty, který nastává ve vesmíru při rozpínání nepřetržitým získáváním nové hmoty, například infračástic neutrin.
V roce 1975 přišli vědci Boyle a Narlikar s teorií masového pole, které určuje hmotu každého atomu. Podle těchto vědců by se kosmos sestával z početných univerzí (pozn.: universum - kosmos, vesmír, veškerenstvo). Mnohé z nich mají kladnou a jiné zápornou hmotou, kde se částice pohybují nesvětelnou rychlostí opačným směrem. Čas u negativních probíhá z budoucnosti do minulosti. Tato antimaterie v byla před lety objevena v Ženevě a izolována vědci.
Žijeme v kosmu, kde částice vznikají "z ničeho" a tam se také vracejí (Jev vakuové fluktuace).
Jsme obklopeni záhadami, k nimž směřuje náš pohled. Zde se naskytují paralelní výpočty západní kvantové fyziky a východní mystiky. Možná, že závisí naše přežití naší civilizace na jednotě a harmonii s přírodou.
Věci se materializují z "ničeho", což fyzikálně řečeno nesmí být- a prorazí s velkou energií naše čtyřdinenzionální seskupení a prostoru. Hmota je výšedimenzionálního původu. Poté co snížíme hmotě dimenzionálnosti a frekvence kmitů infračástic, které tvoří energické pole, zaujme pole různé formy. V 19. stol. anglický fyzik Michael Faraday věřil, že hmota je jen zhuštěné energické pole.
Život se představuje jako oduševnělá, oživená organická hmota, která je vědomím řízena podle předurčení osudu. Niels Bohr a jeho představy: ,Fyzikální částice, např. fotony a elektrony se ponejvíce nedají popsat v měřitelných veličinách a existují výlučně v hyperprostoru. Fyzikální částice existují teprve měřícím procesem.
Vládnou fluktuace, výboje energie, "díry" a chaos.
Kdyby bylo možné se napojit na vakuum, byla by k dispozici obrovská energie až po explozi v univerzu.
Gravitační síla je jedinou silou mezi tělesy ve vesmíru. Biomolekuly a krystalické struktury živých buněk mají schopnost vytvářet a detekovat gravitační pole- biogravitace. Bez jejího působení v jádrech atomů molekul živých organismů, by ve vesmíru nemohlo dojít ke vzniku živých bytostí.
Vesmír je vyplněn hlavně zářením těchto infračástic- gravitonů, neutrin a fotonů, které jsou složkami fundanentálního záření vesmíru. Neutriny jsou v kosmu dosti důležité, jsou obsaženy v procesech na slunci i v každém atomu bez elektrického náboje.
Gravitony postupují jako mentiony hmotou a vytváří v ní gravitační pole. I živé organismy mají své biogravitační pole. Mentiony musí být obsažené ve vakuovém metameru stejně jako např. neutriny. Mentiony- infračástice, spojuje člověka zpětnovazebně s vesmírem, taktéž vesmír působí na člověka a člověk působí na vesmír. Je to skupenství živých a neživých infračástic, z nichžvše, co na světě známe, vzniká za určitých podmínek a rodí se pohybem.
Které částice považujeme za živé a které za neživé? Dosud není přesně určeno, co je život. Víme, že organismy obsahují ve své podstatě i prvky a částice neživé, anorganické, jejíchž typickým představitelem je elektron. Mezi živým a neživým není pevná hranice, víme jen, že živé částice mají všechny vlastnosti částic neživých a některé další, které je od neživých odlišují. Podle kvality záření- u živých organismů aura, u neživých korona- můžeme odlišit stupně životnosti.
Podle Heisenbergova vznikání a zanikání částic, můžeme považovat každou látku za více či méně živou. Záleží jen na podmínkách prostředí. Mentiony zařadíme mezi infračástice mezi infračástice s nejvyšší možnou životností ve vesmíru.Neživé mentiony nazýváme tachyony, které se též pohybují nesvětelnou rychlostí. Vznik života za přispění tachyonů může nastat jen tehdy, jakmile se tachyony rodí v jádrech nukleonů, obsažených v lidském mozku, např. kyslíku nebo uhlíku. Částice projevující největší životnost jsou již zmíněné mentiony, fyzikální objekty, mající hmotnost a energii.
Psychony a mentiony jako živé částice, se rodí v mozku člověka psychickým vzruchem. Mentiony emitují z mozku, stejně jako produkt gravitonové interakce, neživé částice tachyony. Rodištěm tachyonů je také mozek člověka. Realizují se v živém infrasvětě lidského mozku a vylétají z mozku nesvětelnou rychlostí. Živý lidský mozek je nejvýše organizovanou hmotou ve vesmíru. Je možné, že tachyony jako produkt inteligentní interakce se mohou při interakci s hmotnými částicemi chovat podle vůle člověka, což znamená, že vůči gravitonům, které drží těleso pohromadě, jsou odpovědny za rovnovážný stav tělesa a umožňují telekinezi prostřednictvím antigravitace a dematerializace, tj. umožňují rozpad pevného tělesa na částice z nichž těleso vzniklo.
Při shluku mentionů je materiální objekt, který gravitony drží pohromadě, mentální energií senzibilů odpuzován a nastávají účinky mechanické, tepelné, elektrické atd.
Úvaha o lpění
Lpění pramení z pocitů odloučenosti od zdrojů štěstí a z toho pramení nutkavá potřeba je vlastnit. Ulpíváme nejen na materiálních hodnotách jako jsou peníze, majetek, ale i na lidech. Vyžadujeme od lidí kolem sebe víc než bychom měli očekávat, partnery zotročujeme, od dětí si vynucujeme oddanost, poslušnost, atd. Můžeme lpět i na jiných hodnotách jako například životní filosofie či zdraví, sláva a moc. Lpění nám bere svobodu, omezuje naše konání a zatemňuje naši mysl. Pokud lpíme na čemkoli, blokujeme harmonický tok životní energie v našem těle. Energie neproudí volně, ale někde se musí shromažďovat a vytváří blok. Může vznikat i nedostatek, zde vzniká nerovnováha. Lpění rovná se úzkost, což může způsobit i nemoc.
Mentální čas
Můžeme říci, že mentální čas, je čas, ve kterém probíhají mentální pochody (práce mozku) vyvolané lidmi. Když dostaneme příkaz k práci, neběží mentální čas rovnoměrně. V době vydání příkazu je čas nulový, pak se zrychluje do maxima a pak opět klesá na nulovou hodnotu. Celková hodnota je měřitelná v lidském čase, ale práce v mentálním čase je nesoustavná, protože je dělená v energických blocích. Při naplnění každého bloku energií se posune mentální čas. Nikdy průběh mentálního času není souvislý.
Příklad pro pochopení mentálního času: Vyřizování žádosti na úřadě.
Energický blok
Lidský čas
Mentální čas
1.
Podání
1 den
1 hod
2.
Poznání problému
9 dní
7 hod
3.
Nalezení problému
4 dny
1 hod
4.
Zvážení důvodu
žádosti vyřízení
6 dní
14hod
5.
Vyřízení žádosti
1 den
1 hod
Celkem
21 dní
Lidský čas ubíhá ve dnech a čas myšlení v mentálních jednotkách. Je dobré vědět, že člověk v dobré kondici myslí denně cca 9 hodin tj. 9 mentálních jednotek. Z toho lze odvodit, že jeden den je 24 mentálních jednotek.
Mentální jednotky ubíhají nestejnou rychlostí, i když čas běží stejně rychle, protože mozek nepracuje stále stejně intenzivně a aby uběhla jednotka, musí se naplnit energický blok.
Energie vyzařované při práci organismu:
1. energie vyzařovaná teplem organismu do chladného prostoru
2. energie vyzařovaná mozkem při jeho normální činnosti
3. energie vyzařovaná nervovou soustavou organismu
4. energie vyzařovaná mozkem při myšlení
Původ energií:
1. Ve spalovacích procesech.
2. V používání tepelné energie rozvodem krví.
3. V reakci organismu na vyvolaný vjem, tj. myšlení. Využívá tepelné energie, která mení frekvence a délku vlny.
4.Vyzařuje produkty vznikající myšlením mozku. Z reakce mentionů a psychonů.
MENTIONY- latentní energie vyzařovaná nervovou soustavou
PSYCHONY- polarizovaná energie vytvořená mozkem při jeho práci
Mentální teorie (psychony a mentiony)
Základem psychoenergetiky je mentální teorie, jejíž součástí je představa psychonu a mentionu. Psychon existuje pouze v mozku člověka a analogií s částicemi neživého světa hraje podobnou roli jako elektron, mention může existovat i mimo mozek a má podobné vlastnosti jako foton, lépe řečeno hraje roli fotonu, má nenulovou klidovou hmotu, ale vlastnosti daleko složitější než foton. Základním kvalitativním kriteriem fotonu je vlnová délka.
Mentiony charakterizuje klidová hmotnost moM=9,20x10-37kg a doba života, která je závislá na rychlosti pohybu.
Časoprostorové vlastnosti psychonu a mentionu vyjádřené pomocí hmotných či energetických složek a jejich uspořádanosti odpovídají jejich živé materiální informaci, která poskytuje možnost zcela nových pohledů na význam a pojetí času. Je třeba chápat, že reprezentantem takovéto informace není samotný mention, ale jejich uspořádané shluky.
Mentální energie
Dalo by se říci, že lidé začnou myslet, ža tehdy, když jsou ohroženi a chtějí hrozbě předejít. Myšlením vysílá mozek mentiony, které se psychoenergeticky projeví jako vložení u obmyšleného. Není to skutečný energostimulační generátor, ale projev působení částice je shodný. Pozměňuje informaci (energii) pro mozek. Síla vložení je dána silou myšlení. Myšlenka se dá vrátit tvůrci, ale šem musíme přeprogramovat či zničit.
Mentiony takto produkované mohou způsobovat buzení zvyšováním tlaku krve, jako součást obranného reflexu organismu. Mentiony si k nám najdou cestu a začnou působit na Centrální mozkové řídící centrum.
Signál z mozkového centra zvýší krevní tlak a to nás vzbudí. Zrušit účinek můžeme odesláním mentionů mozku, který je vytvořil. Tím se zruší cesta a nemusíme být dlouho vzhůru.
Další důležitá vlastnost mentionů je nosná součást orfického pole (např. chytré sojky v Anglii, …).
Mentální Zralost organismu
Mentální zralost nastane tehdy, kdy lidský organismus přestane přijímat nové vědění a poprvé nahradí myšlení podvědomým věděním a emocemi. Od té doby se mozek snaží nemyslet.
Poté co organismus zruší práci mozku - přestane se učit, nastala mentální zralost.
Člověk je mentálně zralý (dospělý), podle lidských měřítek, když nedokáže přijmout jiné, další vědění.
 

9 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Soifong Soifong | Web | 16. listopadu 2010 v 11:32 | Reagovat

Zajímavé :-)

2 Dominik Dominik | 25. listopadu 2010 v 22:15 | Reagovat

Ja som cital neco takove ze ked odoberu z povrchu mozgu-mozgovej kuri nejaky kus (testovane na zvieratach, ale i na ludoch - pri urazoch ci operaciach nadorov, tak celkova pamet a ine mozgove vlastnosti,(jeho obsah) sa nezmenia. A teda ze mozgova kuora (podla lekarov centrum mislenia) je nieco ako HOLOGRAM. Ze by 2D povrch(podle meho nazoru) mozgu bol rozhranim z dusi nebo UIP ?

3 Kamil Kamil | 27. listopadu 2010 v 11:01 | Reagovat

To už je supr téma - hodné Santa Fe institutu. :-) Informační pole, klíč k řešení "řádu z chaosu" - chronického problému kosmologických i evolučních teorií. Částicová teorie mentionů má už ale volno, net zaplavily módní bioenergie. A co takhle se ještě odpoutat od materialistických představ, čekáme průlom od CERN a JWST - nebo to bude NDE a efekt sté opice? Bifurkace. Synchronicity. Nevědomí. 8-)

4 Hawelson Hawelson | E-mail | Web | 27. listopadu 2010 v 11:20 | Reagovat

[2]: Ano je to jedna z vatiant. Je zvláštní, jak píšou na wilipedii: "Téměř veškerá kognitivní činnost těla (tzn. činnost ovlivněná vůlí) totiž bývá soustředěna do mozkové kůry." Vypadá to jakoby motková kůra byla nějaká anténa. Já jsem měl spíše teorii, že komunikační část je šišinka mozková. Ale je taky možné že naše vědomí může přímo ovlivňovat každý neuron, když prostupuje vlastně vším.

5 Kamil Kamil | 27. listopadu 2010 v 23:51 | Reagovat

Lidičky jukněte na tohle: http://www.quantum-psyche.cz/ - Kvantová duše (je tam i kniha ke stažení). Potom co projdete "rešeršním peklem" http://www.vedaavira.cz/index.aspx?p=36 (jinak k dostání v knihovně), tak je to celkem mls a navíc to pěkně koreluje...

A lokalizace třetího oka je jistě OK. Ovšem také bude relevantní (Google): "Jakoby byla mícha s nervy jakousi anténou pro přijímání a mozek pro vysílání." Nic není jak se jeví. :-)

6 proc to chcete vedet ? proc to chcete vedet ? | 21. ledna 2011 v 14:57 | Reagovat

:D promiňte ale já si nemohu pomoct.. Tohle jde nějak mimo moje myšlení a nechápu proč se tím zabýváte.. žiju jak žiju a dělám co dělám, prostě nad tím příliš přemýšlíte... mějte se

7 Hawelson Hawelson | E-mail | Web | 25. ledna 2011 v 8:01 | Reagovat

[6]: Zabýváme se možná zbytečnostmi, stejně, jako bychom se zajímali bezúčelnými věcmi kdybychom se zajímali o cokoli jiného, toto účel může mít.

8 Hawelson Hawelson | E-mail | Web | 25. ledna 2011 v 8:05 | Reagovat

[5]: Knížku v pdf jsem si stáhl a o stránky http://www.vedaavira.cz/ se dále více zajímám. Zatím mi to však časově příliš nevychází.

9 nenikola nenikola | 8. února 2011 v 13:23 | Reagovat

Hawelsone, Hawelsone....
Tak tedy tachyony. :-D

10 Hawelson Hawelson | E-mail | Web | 15. února 2011 v 11:28 | Reagovat

Vidím, že s Nenikolou se nedostáváme je do reálného světa, ale ještě do světa reálnějších dimenzí, které jsou už mimo mě :D.

11 nenikola nenikola | 15. února 2011 v 13:55 | Reagovat

Tachyony jsou jasný blábol.
Že jdeš tímhle směrem, jsem netušil...

12 Kamil Kamil | 26. února 2011 v 20:16 | Reagovat

Tachyony jsou sice pasé, ovšem ten smer... Tak ten je práve v porádku. Jen to ješte není dostatecne šílené. Možná malý test k zamyšlení:
  http://insane.blog.cz/0707/telekineze-jak-ohnout-svoji-lzicku - Jack Houck je: a) šikovný eskamotér 8-)
  http://www.jackhouck.com/mdi.shtml  - b) fanda do metalurgie a paranormálních jevu

A pak už jen kvanta a kvanta aktuálních (a naprosto nepraktických a konfliktních) informací:
  http://imaginingthetenthdimension.blogspot.com/ - Rob Bryanton (kosmologie, kvantovka, vedomí a tak)

Ovšem s tím rizikem, že po létech výzkumu se odkudsi ozve... O_O         Tak sbohem a díky za všechny ryby!

13 lenule lenule | 1. března 2011 v 12:02 | Reagovat

Tahle fyziko-chemie je pro mně opravdu složitá a přitom možná je to to nejjednodušší a tu složitost si přidáváme složitostí lidského rozumu. Přitom na začátku mohlo jít o pouhou zakódovanou informaci,jako když máme semínko stromu,kde je vše uloženo,jaký strom,jak bude vypadat,jak bude vysoký,zda na pozim opadnou listy,kdy vypučí lupeny atd. Otázka stojí,kdo tu informaci tam vložil,do zvířecí DNA,lidské DNA,do semen,do všech částic ve vesmíru. Člověk se svou složitou myslí,kterou může ovládat.... Všechno co člověk vymyslel,kopíruje nebo lépe řečeno ukazuje na způsob fungování myšlení,jsou to produkty mozku a jeho pochodů. Neexistuje nic,co by bylo v rozporu s lidským myšlením. Umíme létat ve vzduchu - letadla vypadají jak ptáci,pohybumeme se ve vodě,nejlépe s ploutvemi jako ryby,ale bez produktů vyprodukovaných našimi mozky,bychom si jako nemohoucí lidé nemohli šetřit čas auty,překonávat vzdálenosti rychlými dopravními prostředky,mobily a počítači. Jak jsme to všechno vymysleli? Kde se vzaly ty informace,že to jde? Proč to můžeme my a nemohli to lidé před 500 nebo 1000 lety? Co se v tom mozku změnilo nebo v myšlení? Čím se lišíme od člověka,který žil před několika stovkami let? Máme jiný kód v DNA? Asi ne,jsme stejní,tak je to v myšlení? Máme v mozku jiné informace? Je to vývoj? A co vlastně je to vývoj? Více informací? Odkud? Více možností? Ano,máme přístroje,které nám umožňují skvělé věci a jsme zase na začátku.....

14 roman roman | 13. května 2011 v 14:04 | Reagovat

člověk říká Bůh je nebo není. Ale, relativita-časoprostor je pohyb a když člověk říká já, měl by to já specifikovat, jiným výrazem ohraničit,definovat, identifikovat, absolutizovat. Jenže když víme, že energie je hmota, a hmota je pohyb a naopak hmota je energie a energie je pohyb, dojde nám, že určení kdo jsem Já je neproveditelné, tedy neprůkazné-dokazatelné. nemůžeme to naše tělo druhému člověku ukázat a říci tohle jsem já, protože jsme nedefinovali, a bylo by to opět mnoho polemik o tom, co dělá člověka člověkem. vždyť tělo i mysl se neustále mění, takže to označení toto jsem já je platné pouze a jen na okamžik který bysme ale opět nedovedli změřit, neboť je to pohyb neustálý. takže ale tady vzniká v nás rozpor. na jedné straně v sobě držíme pocit moje vědomí,iluze, já jsem je v těle a mysli, na druhé straně ale je pravdou, že toto já nedovedeme definovat tudíž to naše tvrzení já jsem tělo, mysl, nedovedeme dokázat, tedy druhému zdělit-specifikovat, protože je to nemožné a neproveditelné. vždyť známe lidi bez nohou, rukou, žlučníku, oka, charakteru atd. atd. co tedy dělá člověka člověkem? kdysi kdesi bylo psáno – poznej sám sebe.
kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp. legrace je, že tvrdíme, že bůh není, přestože ještě ani nevíme kdo ve skutečnosti- z pohledu absolutního jsme my. snažíme se relativitu vysvětlit relativitou-pohybem. proto žijeme v iluzi, že inteligence-vůle je v našem mozku, ve skutečnosti všechno je jinak. je naše vědomí ohraničeno jenom tělem a myslí? vědomí je
ohraničeno našimi smysly a myslí. to je jenom ale část pravdy-skutečnosti. mysl nedokáže pochopit nekonečno, protože je
omezená, hýbe se, tudíž se stále pohybuje od minulosti k budoucnosti, ale nedovede být v přítomnosti.mysl může tedy být pouze třírozměrná-v přítomnosti, minulosti,budoucnosti. nedovede
tedy nasimulovat-pochopit čtvrtý rozměr. mysl musí pochopit, že
aby pochopila, tak musí přestat chtít to pochopit, tedy klid mysli-nepohyb. pak může přijít do našeho vědomí absolutno-Bůh.
tento čtvrtý stav našeho vědomí dávní mudrci nazvali Turja-čtvrtý.
pak v tomto stavu můžete vnímat vůli Ducha-Boha. zaměřte tedy svoji pozornost do sebe a vnímejte, co Vám chce zdělit.
přikročíme tedy k důkazům. tak tedy člověk se naučil vnímat vesmír prostřednictvím svých smyslů.tyto vjemy většinou vnímá mimo tělo, to znamená, že svoji pozornost věnuje vně těla. přikročme tedy k pokusu zaměřit svoji pozornost dovnitř, zavřené oči nám pomohou udržet pozornost uvnitř.tuto pozornost mějme na vrcholu hlavy.buďme jako svědek, který vnímá při plném vědomí i tělo, i mysl a emoce.pak zkusme
být-uvědomit se jako nestranný svědek v přítomnosti, vnímat tady a teď vevnitř. pak vložme svoje přání po poznání toho nejjemnějšího v nás i mimo nás.
pak zkuste vnímat pocity brnění,tlaku,proudu energie,tepla,chladu v dlaních, prstech a vrcholu hlavy, kde by v dlaní pravé nebo levé ruky a vrcholem hlavy v prostoru cca15cm nad hlavou se měly tyto vjemy s pozorností objevit. pokud né, zkoušejte tuto meditaci až svoji pozornost zjemníte natolik, že to bude Vaše zkušenost.
pak můžete o tom co vnímáte začít polemizovat. ať se vám to podaří.
když najdeš – definuješ, ohraničíš, zabsolutizuješ toho pozorovatele, neboli svědka, pak budeš vědět, kdo nebo co je středem vesmíru-všeho projeveného. jenže projevené je pohyb a v pohybu-relativitě není pro pozorovatele možné pozorovat střed,
neboť středem všeho jsi ty, já, on, my, vy, oni, tedy pozorovatel. tedy pozorovatel je mimo projevené-čas a prostor(relativitu), tudíž svědek je mimo časoprostor, je nepohybem – absolutnem, a je tedy všude. otázka potom zní, je vědomí jenom ohraničeno časoprostorem-omezeností(tělem,myslí), nebo může být nekonečné, nezávislé na časoprostoru tedy svobodné?
nekonečné vědomí se projevuje nekonečně mnohými podobami, jinak by vše ztratilo smysl, pro nás tedy možnost projevení radosti.
vidět nečinnost v činnosti a činnost v nečinnosti je prastará rada moudrých z minulosti.

15 Hawelson Hawelson | E-mail | Web | 5. června 2011 v 18:51 | Reagovat

[14]: Velmi přínosný komentář. O omezenosti našeho já chci napsat další článek - no napsat, bude to spíše první ookopírovaný článek, ale natolik se mi líbil, že ho zde musím umístit (když bude trochu více času).

16 roman roman | 3. července 2011 v 9:57 | Reagovat

[15]:
vědomí je to, to nejsubtilnější a nejuniverzálnější a všepronikající ve vesmíru, je samotnou nekonečností i samotným zákonem nekonečnosti. může se projevit jakkoli.je mozkem všeho.u člověka
když je vědomí v pohybu, říkáme mu pozornost.čemu věnujeme pozornost(smyslovým vjemům a mysli, emocím), to vnímáme. pozornost vychází z vědomí.
prostor a čas(přítomnost)se spojuje u člověka v "bodě" ve stavu klidu mysli.
co můžu pozorovat, nejsem Já. jsem ten
svědek všeho.když se tento svědek začne
hýbat-projevovat, probíhá evoluce. pokud do tohoto
řádu vneseme nějaký nesmysl,tento řád strácí svoji nekonečnou kontinuitu a nastává chaos-destrukce-utrpení-konečnost.přirozenost je ale nekonečnost.pokud tedy odstraníme mezi skutečným "mozkem" a polem projevu(náš smyslový svět-elementy-prvky-energie-mysl)iluzi-špatný světonázor a jeho projev, pak se ustanoví plné propojení,řízení-pohyb se skutečnou vůlí skutečného "mozku", mozku-inteligence, pak zrealizujeme smysl, takže cesta se sjednotí s cílem.
pohyb-pozornost se sjednotí s nepohybem- s kolektivním vědomím.pak se ustanoví,společně s pěti smysly, myslí(klidu mysli), sedmá úroveň
lidského vědomí a to je vnímání projevu
důchovní energie-síly, která se v nás při našem přání po tomto probudí do našeho vědomí-vnímání.staří mudrci o ní
hovořili jako o síle kundalini, která spí v člověku. ona nám může podat skutečnou informaci o tom zda a kolik si té iluze v sobě ještě držíme a jak se od této iluze zbavit-očistit. :-)

17 Hawelson Hawelson | E-mail | Web | 10. července 2011 v 11:25 | Reagovat

[16]: Kolik iluze v sobě držíme. Spíše bych řekl, že všechno co jsme je iluze. Ego a vše co vidíme, co si myslíme je jen pomíjející iluze. Ale pomůže opravdu oproštění od ní? Myslím že pak člověk ztratí pojem o iluzi kým je.

18 roman roman | 14. července 2011 v 2:06 | Reagovat

..Ale pomůže opravdu oproštění od ní? Myslím že pak člověk ztratí pojem o iluzi kým je.
ztracení pojmu o iluzi je právě nalezení nebo uskutečnění uvědomění si toho, čím skutečně jsme. život/pohyb/ je hra i umění
naučit se rozpoznat iluzi, nebo žít tak, abychom byli skutečným odrazem, pohyben, vůlí pravdy-skutečnosti. ale problém všech dob je a byl ve způsobu-cestě,a to teď lidi hodně rozděluje(fundamentalizmus, nenávist, zloba,žárlivost,chtíč,pýcha,závist,jakékoli izmy)a toto je právě ta iluze, která je příčinou chaosu, skutečnost a její odraz
ve svém odrazu vytváří řád, rovnováhu, trvalost,smysl.a rozpoznat iluzi a zbavit se jí může pomoci každému jeho vnitřní
síla energie duchovní síly kundalini, viz blíže www.nirmala.cz. nemusíme odmítat pohyb, abychom poznali podstatu.
sebepoznání je jednota v rozmanitosti. :-D (harmonie rozmanitosti)ať se to každému daří :-)

19 roman roman | 17. července 2011 v 14:35 | Reagovat

[17]:
myšlenka, že pohyb je iluze, nebo názor co jsme je iluze.pohyb je nebo není odrazem pravdy. pokud pohyb-hra je odrazem pravdy, pak je to její vůle-odraz(sjednocení vůle-mozku a projeveného). pokud né je mezi projevem-obrazem nějaká iluze-nepravda, která není vůlí pravdy a je tedy názor-iluze, že někdo něco dělá a je to také, nebo je to někdo kdo je potom označen za někoho kdo činí.nekonečno v nepohybu se neprojevuje, když je v pohybu vytváží samo ze sebe nějaký zákon a posléze i tělo-pohyb-energii-hmotu. a tuto hmotu tento neprojev vnímá jako svoje možnosti-vlastnosti.vše co je je dobré-stvořené elementy-země, ohen,voda,vzduch,elektřina, světlo,energie jemnější-za oblastí poznání vědy.tzv. věci mezi nebem a zemí.
cesta k poznání skutečného já , nebo poznání co je odrazem-vůle neomezeného je právě rozpoznání, že ve skutečnosti vše je kompaktní-spojené v jako jedno tělo a iluze je naopak názor, že věci-kdokoli je oddělené-jeví se zdánlivě odděleně ale skutečnost je jiná.
názor, že něco je nebo není oddělené je jenom zase pohyb mysli. mysl musí pochopit, že poznání začíná když přestaneme vlnit-hýbat svoji mysl a začneme se zjemnovat k uvědomění si sedmé úrovně elementu a tou je prozačátek probuzení svojí duchovní vnitřní energie-kundaliní, která se může spojit s kolektivní energií- pšepronikající energií-s kolektivním vědomím. :-) pravda je láska, láska je pravda. :-D pravda a láska na sebe může vzít nekonečně mnoho podob - záleží "na nás" :-)

20 Hawelson Hawelson | E-mail | Web | 20. července 2011 v 22:38 | Reagovat

[19]: Víceméně se vším souhlasím. Ale poslední řádky "Pravda je láska a láska je pravda" s tím bych až tak moc nesouhlasil. Spíš bych řekl, že pravda je opak lásky. Když si člověk uvědomí pravdu (alespoň o životě na zemi) nemůže cítit lásku. Cítí spíše nenávist k náhodě nebo Stvořiteli, který to takto vytvořil. A kdo říká že Stvořitel nám dal vůli a my jsme to tu tak dodupali, tak to je hovadina. Když Stvořitel tvořil bytosti a každé dal nějaké vlastnosti, nebo když jen tvořil počáteční podmínky, musel vědět co z toho vznikne. A i podle Biblických textů sám Bůh stvořil ďábla, původně to ďábel sice nebyl, ale taky musel vědět jak to dopadne. Buď to Stvořitel všechno vytvořil, aby měl divadlo a měl se na co dívat, dívat jak trpíme a umíráme. Anebo raději bych to přisoudil náhodě. Ač je náhoda sebemenší, že se to všechno vytvořilo samo, náhodu nemůžu obvinit, prostě to tak je, můžeme si dělat cokoli a tečka. Zacož kdyby to měl na svědomí Stvořitel, nevím jak bych se s tím měl vyrovnat..?

21 roman roman | 21. července 2011 v 13:48 | Reagovat

[20]:Energie mysli je jemnou energií, ale ještě v člověku není ta nejjemnější. Mysl funguje POUZE ve třech rozměrech, tedy z mysli přítomnosti- nečinnosti(čisté nezabarvené mysli bez kvalit) může tato mysl pouze vytáhnout co už tam má z minulosti a vytvoří vizi plán co by mělo být- budoucnost(zákon následku a příčiny). Minulost a budoucnost je pohyb, třetí rozměr přítomnost je
nepohyb. Vědomí -nepohyb a pozornost-pohyb jsou ti svědcitomu co se odehrává v mysli.  ta budoucnost je mysl racionální, minulost je myslí emocionální, tomu se říká ego a superego. Když to zjednodušíme, tak pocit -názor že jsme tělem je ego. pocit -názor že jsme myslí-že je to moje myšlenka názor , je superego. Jenže pravda je taková, že to nejjemnější z nejjemnějších energií je duchovní energie-čistý duch(neomezená svoboda brát na sebe jakýkoliv tvar-kvalitu, tedy tělo, jako korpus odraz-lásky a tím softvérem- mozkem je láska. To znamená, že v nejjemnější  úrovni tvoření a i ve všech úrovnch tvoření vždy existuje trojí úroveň bez které by to právě nešlo. Vždy je nějaké přání – konání – poznání (svatá trojice), nebo tělo, mysl, duch, nebo otec, matka, syn(dcera), nebo pozorovatel, předmět pozorování, a samotné pozorování, nebo stvořitel, udržovatel, ničitel, nebo minulost, budoucnost, přítomnost, nebo než se tělo pohne a něco vykoná, musí býti něčím-někým
řízeno. No a když si držíme nějakou iluzi nepravdu-kým jsme, nebo mejsme, tak ztrácíme skutečnou nezozpojenou dráhu řízení – intuice, mezi řidičem-mozkem-láskou a jejím tělem,
pak už láska (když jsme v iluzi) nemůže přímo řídit tělo-elementy-pole hry a to tělo je potom řízeno špatnými zákony-iluzí no a pak to právě nikde nefunguje. Pokud ale si uvědomíme-budeme žít podle pravdy- lásky, tím více budeme člověkem- sám sebou- být skutečným já. Jenže někdo to né
dobře pochopí a myslí si, že utíkání od problémů je řešení, nebo tedy názor a činnost například, že
tedy musíme opustit tělo, nebo svět je právě nepochopení filozofie poznání-evoluce-sebepoznání.
Tělo má předpoklad aby mělo zdravou duši(mysl) a  ducha. Tyto se nemohou oddělovat ale právě by
se to mělo sjednocovat- jóga je sjednocení. Tělo a mysl by mělo být nástrojem Ducha. Měli bychom ale poznat skutečnost-pravdu co je odrazem- pohybem – tvořením ducha. Duch-Bůh stvořil pole hry-tedy elementy, z pohledu vědce to je energi, hmotu a ta má svoje zákony- fyzika,chemie,energie, atom, molekula, flora, fauna, člověk. ale co se udělá v rovině smyslového vnímání u člověka , to znamená člověk má ten dar poznat nekonečnost, nebo konečnost-utrpení a může si vybrat a také tak konat- je to jeho svoboda. Takže pravda jsou ty elementy- tělo, a mozkem
je ta láska-duch. Pak se láska a pravda sjednotí v jednotu – budou jedno-v souladu. No a ve skutečnosti naše Já je to, co sám každý musí zrealizovat, pak se i lidé sjednotí v dobré společnosti.
Problém doby- našeho života je právě v té správné cestě-k nekonečné cestě-svobodě. na vrcholu hlavy leží ten bod
cesty, kde se prostor a čas sjednocují.
ve stavu přítomnosti. tady můžeme probudit v sobě to nejjemnější. :-)

22 Hawelson Hawelson | E-mail | Web | 9. srpna 2011 v 21:47 | Reagovat

[21]: Tvá filosofie se mi velmi líbí. Vše má logiku vše je provázané.

23 roman roman | 10. srpna 2011 v 20:02 | Reagovat

Tato filosifie není má, jen ji objevuji a chci poznávat, vždyť je to vlastně sebepoznání-seberealizace. Takto je to rozčleněno v systému jogy. Má vesmír rozdělen-zdánlivě na části-elementy. 7 elementů v přírodě. země, oheň, voda, vzduch,prostor-elektřina, světlo, a sedmou oblast, kterou naše věda jaksi nemůže uchopit. věci mezi nebem a zemí.
zde je ale dnes problém v tom, že tato je dnes paušálně zahrnována jako celkově
příznivá. tady člověk musí vzít selský rozu do hrsti. tato energetická oblast se skládá, tak jako např. periodická soustava prvků, nebo spektrum elektromg. vlnění-např. rádiové, nebo spektrum světla, gama záření atd.. ze
spektrumu energií.ty které jsou ve středu jsou pro nás příznivé- střed čaker, a ty z okraje čaker jsou vnější,hrubší a mimo naše smyslové vnímání a ve skutečnosti jsou nepříznivé. například voda má řekněme tři oblasti kvalit. led-pevný, tekutý a plynný-pára. no a ten střed člověku neuškodí, kdežto led nebo horká voda-pára může nechráněnému člověku lehce ublížit. to znamená, že energie středu-kundaliní je naše a příznivá ,ostatní hrubší energie je vnější-tudíž mimo rovnováhu a harmonii a jsou to energie světa budoucnosti nebo minulosti. Kundaliní je z našeho světa rovnováhy-pravdy-z přítomnosti-lásky.  V minulosti nemůžeme projevovat svoji lásku, protože jsme se ještě nenarodili, tak jako v budoucnosti kdy budeme mrtví a mrtvej také nemůže projevovat lásku To znamená, že když v sobě probudíme sedmý smysl lidského vnímání-projevy kundaliní, probudí se v nás sedmá - duchovní oblast vnímání našeho nynějšího života společně s čichem,sluchem, hmatem,chutí,zrakem a myslí-emocí/racionalitou, a ta nás může dovést na vrchol sebepoznání toho nejjemnějšího-nekonečného. vždyt přítomnost je pravdou :-) Kundaliní nám svými projevy v nás může skutečně ukázat,zda li žijeme v rovnováze, nebo si to jenom myslíme a namlouváme. Je to
nejspolehlivější cesta, protože tato síla je součástí člověka a čekala až naše mysl trochu pochopí náš svět, což znamená vím, že nic nevím, nebo- všechno je jinak. :-D Tato síla v nás je skutečným odrazem kolektivní síly- ducha-Boha,lásky. Ona je tím skutečným
mozkem a vůlí rovnováhy-evoluce. Nehledejme tedy pozlátko vnějších sil,
které jsou hrubé, hledejme to nejjemnější v nás. A láska může mít nekonečně mnoho odstínů barev-čaker.
Je to živá síla-vůle, vše ostatní je jenom tělo, at už nemocné, nebo tělo-duše/mysl-emoce/a-duch, který je v rovnováze a je skutečným odrazem-vůlí Ducha,nás. Zloba,nenávist, závist, žárlivost,chtíč to nejsou odrazy skutečnosti, rovnováhy, příznivosti a jsou to uměle vytvořené kvality, které nejsou odrazem Boha, jsou tedy dočasné,
uměle utkané zákony, které nejsou v souladu s přírodou a vesmírem a vedou k
utrpení a jsou odsouzeny do světa minulosti nebo budoucnosti, a to jsou světy iluze a nejsou skutečnou přímkou mezi jemným a pevným co se týká naší země. :-) Ptejte se tedy sebe vevnitř, kdo jsem.Svého Ducha, on je pravdivý. :-)Hmota je přeci proto, aby nám dávala radost a né, aby nás zotročila. O_O

24 vlastik vlastik | 30. srpna 2011 v 10:16 | Reagovat

zaujala mě energie. A to energie kvantových jevů. Jsou-li tyto jevy pouze pravděpodobnostní, musí být i energie, které se jimi změní pravděpodobnostní??? I u Casimirova jevu vznikají částice, které můžeme považovat za energii. Lze tedy říci, že z vakua vzniká energie. Tato energie ovšem není poze energií hmoty ( částice má další kvantové vlastnosti, které je nutné převést na energii ). Proč se však anihilací změní hmota jen v energii hmoty a další kvantové vlastnosti částice anihilují bez vzniku dodatečné energie???

25 vlastik vlastik | 30. srpna 2011 v 10:20 | Reagovat

Možná existuje i jiný způsob anihilace hmoty, kdy se přemění veškeré kvantové vlastnosti částic na energii. Mimochodem, psal jsi tu o existenci mentionů a psychonů. Je možná jejich anihilace nebo jsou to částice, které jsou antičásticemi sami sobě???

26 vlastik vlastik | 30. srpna 2011 v 10:29 | Reagovat

ještě poslední poznámka. Pokud věříš v existenci mentionů a psychonů, je jejich chování dáno relacemi neurčitosti?? Vím, že tyto částice nejsou dokazatelné ( měřitelné ) a tak pro ně zřejmě relace neplatí :-D

27 vlastik vlastik | 30. srpna 2011 v 10:44 | Reagovat

pokud by šlo dokázat existenci mentionů a psychonů na fyzikální bázi, bylo by možné ovládat přístroje myšlenkami[26]: :-!

28 vlastik vlastik | 30. srpna 2011 v 11:23 | Reagovat

mozek spaluje ( nebo spíše přeměňuje ) velké množství energie. Tato přeměna je převážně na bázi chemické a elmag. energie neuronů. Lze měřit ECG ( elektrické pole mozkové aktivity ), je možné že lze změřit ECG nejen na povrchu hlavy, ale i v určité vzdálenosti od ní. To by pak skutečně znamenalo možnost přenosu. Možná by šlo toto pole dále zesílit a zajistit tak skutečný myšlenkový přenos s větší bezchybností.[26]:

29 roman roman | 1. září 2011 v 1:09 | Reagovat

ono v dnešní době by ani nešlo o přenos myšlenek, ale hlavní problém doby by byl o jejich obsahu, již dnes se pozastavujeme nad obsahem myslí,která nás mohou zavést k různým nesmyslům,

30 VLASTIK VLASTIK | 4. září 2011 v 11:50 | Reagovat

[29]:jak definovat nesmysl, jako dezinformaci?? tj. jednotku neužitečné informace?? Takových je většina. Dezinformace tak v mozku zabírá většinu energie a i "informačního prostoru". Mozek spojuje nejrůznější podněty v často abstraktní dezinformace ( lze tady rozdělit dezinformace na abstraktní a konkrétní, které převažují a zabírají tak opět nejvíce energie a informačního prostoru v mozku?? ).Možná by šlo časem tyto druhy informací a dezinformací filtrovat díky chytřejším počítačům. Pak bychom se dostali k abstraktní i konkrétní pravdě mozku určité osoby ( mám tím na mysli její znalosti ). :-P

31 nikolic nikolic | E-mail | 6. září 2011 v 6:27 | Reagovat

[4]: Hawelsone, jen jsem dnes nakoukl a zahlédl zajímavé téma, bohužel už musím jít do práce, takže to číst budu asi až večer, ale nedá mi to abych zde nezmínil knihu, která se filozofickým pojetím fyziky, světa a reality zabývá. Napsal ji David Icke a jmenuje se: Jen nekonečná láska je skutečná.

32 roman roman | 7. září 2011 v 7:29 | Reagovat

[31]:Jen nekonečná láska je skutečná.
s tím není možné nesouhlasit. k tomu vždy přidávám že je lepší vlastní příklad, nežli písma výklad...
ad mysl. nejlepší intuice přichází do mysli ve stavu přítomnosti, tedy nepohybu- nečinnosti mysli, protože přítomnost je pravda,mysl v pohybu může být pouze dvojrozměrná, to je, že na základě minulosti-emocionality, abstrakce, tvoří budoucnost- racionalitu, vizi, ideologii. minulost a budoucnost není pravda. pravda přichází z přítomnosti.z klidu mysli. pak se může z těchto podmínek projevit čtvrtý stav vědomí, ale to už není mysl, ale skutečná intuice, jako zdroj všeho smysluplného vědění. a smysluplnost tento zdroj dovede posoudit a rozlišit.tato cesta je už touto naší myslí pochopena.a mysl musí pochopit, že aby pochopila, tak se nesmí snažit to pochopit, tedy být ve stavu přítomnosti-klidu. kdo je ten svědek, který může vnímat tuto mysl a všechno?
je to naše vědomí a pozornost, které mají i svoji reálnou energii-sílu. tato síla je v nás a když je probuzena, dává nám ten čtvrtý rozměr bytí-chování lidí na zemi,to je, že je to zdroj, který je mimo oblast mysli-ega, je nad myslí :-)

33 Vendy Vendy | E-mail | 24. září 2011 v 19:50 | Reagovat

[1]:mám radost,že tady na to téma je dost zajímavý článek,tím se dá pochopit aspon část života a co vlastně jsme a jak se dokážeme zbytečně negativně blokovat,kvůli malichernostem.. :-)

34 roman roman | 5. října 2011 v 13:43 | Reagovat

[30]: znalosti kohokoliv pocházejí buď z vnějšku, to je např. z četby, školy,(smyslů) atd. nebo z z mysli dotyčného jedince. přítomnost je ale stav mysli v klidu, tedy vědomí bez myšlenek. tam z tohoto stavu mysli přichází z tohoto nevědomí-kolektivního vědomí skutečné intuitivní poznání-moudrost.jaká bude minulost i budoucnost určuje vždy přítomnost.myšlenky ale přicházejí z podvědomí-minulosti, nebo nadvědomí-budoucnosti.to není skutečná intuice- zdroj, protože tyto myšlenky, ideje, emoce už jednou v něčí hlavě proběhly a jsou přijaté z vnějšku z podnětů.čas a prostor se setkávají v jednom bodě a tím bodem je vědonmí bez myšlenek- přítomnost. to je stav- hranou našeho vědomí, která ale může být v kterémkoliv bodě- místě kde zaměříme pozornost. proto skusme zaměřit pozornost na přítomnost, tady a teď, a v této pozici svědka časem příjde nějaký podnět ze skutečnosti-přítomnosti. to chce ale trpělivost a přání. :-) :-D v tomto stavu se sjednotí pozorovatel- svědek s předmětem pozorování i silou, která toto spojuje.pak to dostane smysl, to znamená smysl je ve vyváženém rytmu života a regenerace tvoření na jakékoli úrovni bytí - pohybu.v tom je potom odražena i nekonečnost tohoto bytí-života-pohybu. :-)

35 Hawelson Hawelson | E-mail | Web | 20. října 2011 v 21:50 | Reagovat

[34]: Velice hezky řečeno. Smysl věcem můžeme dát až my.

37 roman roman | 16. února 2012 v 10:21 | Reagovat
39 generic_cialis generic_cialis | E-mail | Web | 23. dubna 2015 v 10:14 | Reagovat

Hello!
<a href="http://viagra4sildenafil.com/">generic viagra</a> , <a href="http://cialis4tadalafil.com/">generic cialis</a> ,

40 tadalafil tadalafil | E-mail | Web | 20. června 2015 v 14:46 | Reagovat
41 online online | E-mail | Web | 6. července 2015 v 21:14 | Reagovat
43 viagra viagra | E-mail | Web | 22. září 2015 v 11:41 | Reagovat
44 for for | E-mail | Web | 26. listopadu 2015 v 9:34 | Reagovat

http://pharm11reliable.com/ ,    http://reliable11pharm.top/ ,

45 online online | E-mail | Web | 3. února 2017 v 13:09 | Reagovat
46 side side | E-mail | Web | 8. února 2017 v 10:55 | Reagovat
47 generic_viagra generic_viagra | E-mail | Web | 1. dubna 2017 v 2:20 | Reagovat
48 free_viagra free_viagra | E-mail | Web | 1. dubna 2017 v 2:20 | Reagovat
49 cialis cialis | E-mail | Web | 15. dubna 2017 v 6:52 | Reagovat
50 cialis_online cialis_online | E-mail | Web | 19. dubna 2017 v 17:15 | Reagovat
51 cialis_online cialis_online | E-mail | Web | 19. dubna 2017 v 21:22 | Reagovat
52 generic_cialis generic_cialis | E-mail | Web | 21. dubna 2017 v 15:43 | Reagovat
53 CialisMap CialisMap | E-mail | Web | 23. dubna 2017 v 23:34 | Reagovat

reputable online cialis phy

      <a href=http://cialisforsalenrx.com/>cheap cialis</a>

    <a href="http://cialisforsalenrx.com/">discount cialis</a>

    try it cialis sale

54 cialis,buy cialis,buy | E-mail | Web | 25. dubna 2017 v 5:37 | Reagovat
55 Stsabekoz Stsabekoz | E-mail | Web | 27. dubna 2017 v 4:12 | Reagovat

street price of viagra  <a href=http://genericviagraonlinenorx.com/>buy viagra online</a> viagra 50 off <a href="http://genericviagraonlinenorx.com/">generic viagra</a>

56 Stcrasone Stcrasone | E-mail | Web | 27. dubna 2017 v 6:48 | Reagovat

remedio sildenafil <a href=http://genericcialisnoprescriptionneeded.com/>viagra 100mg</a> pfizer viagra 100mg price <a href="http://genericcialisnoprescriptionneeded.com/">sildenafil citrate</a>

57 PolkaMap PolkaMap | E-mail | Web | 28. dubna 2017 v 3:46 | Reagovat

cialis 20mg lilly icos

      <a href=http://cialisuperactivenpx.com/>buy cialis</a>

    <a href="http://cialisuperactivenpx.com/">cialis without prescription</a>

    cialis 20 mg reviews

58 PolkaMap PolkaMap | E-mail | Web | 28. dubna 2017 v 8:30 | Reagovat

cialis 20 mg istruzioni

      <a href=http://cialisuperactivenpx.com/>cialis without prescription</a>

    <a href="http://cialisuperactivenpx.com/">cialis pills</a>

    cialis diario 5mg generico

59 CouponMap CouponMap | E-mail | Web | 28. dubna 2017 v 9:51 | Reagovat

generic mexico pharmacy viagra

      <a href=http://viagracouponnzpx.com/>cheap viagra</a>

    <a href="http://viagracouponnzpx.com/">generic viagra</a>

    compro viagra online

60 cialis_online cialis_online | E-mail | Web | 30. dubna 2017 v 8:26 | Reagovat
61 OnlinepMap OnlinepMap | E-mail | Web | 30. dubna 2017 v 22:03 | Reagovat

linguette molli di cialis

      <a href=http://priceofcialisrnx.com/>cialis online</a>

    <a href="http://priceofcialisrnx.com/">cheap cialis</a>

    buying cialis in copenhagen

62 without without | E-mail | Web | 30. dubna 2017 v 22:10 | Reagovat
63 OnlinepMap OnlinepMap | E-mail | Web | 1. května 2017 v 11:20 | Reagovat

levitra ou cialis avis

      <a href=http://priceofcialisrnx.com/>cialis cheap</a>

    <a href="http://priceofcialisrnx.com/">generic cialis</a>

    how to get cialis cheap

64 sibransoz sibransoz | E-mail | Web | 2. května 2017 v 12:44 | Reagovat

viagra oder cialis <a href=http://order-cialis.com/>order cialis online</a> <a href="http://order-cialis.com/">order cialis</a> daily use benefits

65 NadyaMap NadyaMap | E-mail | Web | 4. května 2017 v 20:48 | Reagovat

generisches viagra indien

      <a href=http://viagraprofessionalnvz.com/>vagra professional</a>

    <a href="http://viagraprofessionalnvz.com/">generic viagra online</a>

    viagra for the brain for sale

66 NofaxMap NofaxMap | E-mail | Web | 4. května 2017 v 20:57 | Reagovat

cash advance 91355

      <a href=http://nofaxpaydaynpz.com/>no fax payday loans</a>

    <a href="http://nofaxpaydaynpz.com/">faxless payday loans</a>

    personal loan centre ltd

67 otbransop otbransop | E-mail | Web | 5. května 2017 v 3:14 | Reagovat

<a href=http://jimblazsik.com/>cheap cialis online pharmacy</a> affordable cialis <a href="http://jimblazsik.com/">online cialis cheap</a>

68 MoisesMap MoisesMap | E-mail | Web | 7. května 2017 v 19:55 | Reagovat

payday loan in fayetteville nc

      <a href=http://bestpaydaynpz.com/>cash advance</a>

    <a href="http://bestpaydaynpz.com/">cash advance</a>

    unsecured loan bailiffs

69 Ldase#Rog Ldase#Rog | E-mail | Web | 11. května 2017 v 1:35 | Reagovat

personal loan bad credit  ’
<a href="https://resbestpersonalloansquickonline.com/">bad credit personal loans</a>
loans bad credit
<a href=https://resbestpersonalloansquickonline.com/>bad credit personal loans</a>

70 JamesMap JamesMap | E-mail | Web | 13. května 2017 v 17:26 | Reagovat

try it buy daily cialis

      <a href=http://cialisforsalenrx.com/>cialis cheap</a>

    <a href="http://cialisforsalenrx.com/">discount cialis</a>

    buy no online cialis uk

71 RbtyRog RbtyRog | E-mail | Web | 13. května 2017 v 22:29 | Reagovat

generic viagra - http://cheapviagravelk.com/
viagra pills <a href="http://cheapviagravelk.com/">viagra no prescription</a> ’

72 HnjkRog HnjkRog | E-mail | Web | 13. května 2017 v 22:40 | Reagovat

viagra online without prescription
<a href="http://viagraonlinevepol.com/">cheap viagra</a>
viagra online
<a href="http://viagraonlinevepol.com/">purchase viagra online</a>     ’

73 otbransox otbransox | E-mail | Web | 14. května 2017 v 12:39 | Reagovat

<a href=http://jimblazsik.com/>cheap cialis online pharmacy</a> affordable cialis <a href="http://jimblazsik.com/">online cialis cheap</a>

74 LbgbRog LbgbRog | E-mail | Web | 14. května 2017 v 23:31 | Reagovat

no credit check loans - https://www.lericashadvanceonlineloan.com/
fast cash loans <a href="https://www.lericashadvanceonlineloan.com/">installment loans</a> ’

75 sibransox sibransox | E-mail | Web | 15. května 2017 v 5:18 | Reagovat

viagra oder cialis <a href=http://order-cialis.com/>order cialis online</a> <a href="http://order-cialis.com/">order cialis</a> daily use benefits

76 kibransov kibransov | E-mail | Web | 15. května 2017 v 21:18 | Reagovat

best online <a href=http://viagrasamples.nl/>viagra free sample</a>  store <a href="http://viagrasamples.nl/">viagra free sample</a>

77 HcdfRog HcdfRog | E-mail | Web | 15. května 2017 v 21:44 | Reagovat

instant personal loan - https://personalloansxjil.org/
payday loans no credit check <a href="https://personalloansxjil.org/">personal loans bad credit</a> ’

78 BrvrvRog BrvrvRog | E-mail | Web | 16. května 2017 v 1:36 | Reagovat

loan bad credit
<a href="https://badcreditbert.com/">payday loan online</a>
payday loans bad credit
<a href="https://badcreditbert.com/">online payday loan</a>     ’

79 LtujRog LtujRog | E-mail | Web | 17. května 2017 v 12:19 | Reagovat

personal loan rates - https://personalloansntui.com/
payday loans <a href="https://personalloansntui.com/">quick personal loans</a> ’

80 LmklRog LmklRog | E-mail | Web | 17. května 2017 v 12:19 | Reagovat

cash advance near me - https://cashadvanceaxi.org/
payday loans online <a href="https://cashadvanceaxi.org/">payday loan lenders</a> ’

81 LnazRog LnazRog | E-mail | Web | Čtvrtek v 20:27 | Reagovat

online payday loan
<a href="https://cashadvanceaxi.org/">cash advance loans online</a>
quick cash
<a href="https://cashadvanceaxi.org/">cash advance</a>   ’

82 BbvcRog BbvcRog | E-mail | Web | Sobota v 15:06 | Reagovat

general car insurance
<a href="https://carinsurancecompaniesmu.com/">general car insurance</a>
cheap auto insurance
<a href="https://carinsurancecompaniesmu.com/">direct auto insurance</a>    ’

83 FmnbRog FmnbRog | E-mail | Web | Neděle v 6:09 | Reagovat

instant payday loans - https://installmentsloansbtr.co.uk/
installment loans for poor credit <a href="https://installmentsloansbtr.co.uk/">get installment loan</a> ’

84 FfbnRog FfbnRog | E-mail | Web | Pondělí v 14:46 | Reagovat

bad credit installment loans - https://personalloansxjil.org/
installment loans bad credit <a href="https://personalloansxjil.org/">installment loans for poor credit</a> ’

85 DbasRog DbasRog | E-mail | Web | Včera v 23:44 | Reagovat

cash advances - https://cashbadvance.org/
payday advance loans <a href="https://cashbadvance.org/">cash advance definition</a> ’

86 MoisesMap MoisesMap | E-mail | Web | Dnes v 0:10 | Reagovat

buy viagra safely online uk.

      http://buyviagracvz.com/ -  cheap viagra online

    <a href="http://buyviagracvz.com/"> buy viagra</a>

    viagra e simili

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.